Opleidingen tot basis politiemedewerker en allround politiemedewerker voldoen

Wel aandacht nodig voor aanpak knelpunten bij vernieuwing opleidingen

De door de Politieacademie aangeboden opleidingen basis politiemedewerker en allround politiemedewerker voldoen. Agenten die de opleiding doorlopen, zijn na afloop klaar om als beginnend agent aan het werk te kunnen. Er is wel een aantal knelpunten waar de PA en de politie mee aan de slag moeten. De noodzakelijke vernieuwing van beide opleidingen biedt daarvoor een kans. De Inspectie JenV keek in het Jaarbeeld Politieonderwijs 2019 naar de kwaliteit van deze opleidingen en hoe zij aansluiten op de praktijk.

Belang goed onderwijs

Handhaving is één van de belangrijkste taken van de politie. Bij overtredingen van de wet, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde, verkeersveiligheid en milieu, treedt de politie op. Soms onder moeilijke omstandigheden, bijna altijd onder tijdsdruk. Dat vraagt om goed opgeleide politieagenten en goed politieonderwijs. Vrijwel al ‘het blauw op straat’ heeft de opleiding tot basis politiemedewerker of allround politiemedewerker doorlopen.1  Bij deze opleidingen worden studenten deels op school en deels in de eenheid begeleid en opgeleid.

Klaar voor de start

De Inspectie JenV constateert dat beide opleidingen doen wat ze moeten doen: ze leiden aspiranten op tot beginnend (hoofd-)agent. In 2019 konden de opleidingen bovendien de toegenomen instroom van nieuwe studenten aan.

Knelpunten

Wel zijn er elkaar versterkende knelpunten die de Politieacademie en de politie (gezamenlijk) moeten oppakken, zoals de uitval van studenten en de werkdruk bij docenten en in de politie-eenheden. De werklast maakt dat er minder tijd en aandacht is voor begeleiding van studenten of voor de eigen professionalisering. Ook is de capaciteit voor examinering beperkt.

De Politieacademie en de politie hebben beperkt zicht op de oorzaken, gevolgen en omvang van sommige problemen. Op andere problemen hebben ze reeds acties ingezet. De Inspectie JenV constateert naar tevredenheid dat dit laatste steeds meer in gezamenlijkheid gebeurt. 

Kwaliteitszorg is ook een punt van aandacht voor beide partijen. Zo kunnen taken en verantwoordelijkheden eenduidiger en duidelijker belegd worden. Ook zijn plannen soms niet concreet genoeg uitgewerkt waardoor (bij)sturing op de realisatie hiervan lastig is.

Aanbevelingen

In 2019 voorzagen de opleidingen in de geplande instroom van nieuwe studenten. Inmiddels is een nieuwe realiteit ontstaan doordat meer oudere agenten bij de politie vertrekken dan was voorzien. Daarom is verdere verhoging van de instroom in beide opleidingen nodig. Omdat dit niet mogelijk is binnen de huidige opzet, wordt het basispolitieonderwijs vernieuwd. Deze nieuwe opleiding(en) gaat naar verwachting in 2021 van start. Daarom richt de Inspectie JenV haar aanbevelingen op het nieuwe onderwijs.

Zij vraagt partijen de gesignaleerde knelpunten uit het Jaarbeeld 2019 te voorkomen in de nieuwe opleiding(en). Specifiek vraagt de Inspectie JenV de Politieacademie onder meer om concrete en realistische planvorming en de uitvoering van plannen conform planning. Zij vraagt de politie om zorg te dragen voor zicht op knelpunten in de begeleiding van studenten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vraagt zij te sturen opdat de kwaliteitszorg tussen de politie en de Politieacademie beter op elkaar aansluiten. De Inspectie JenV volgt deze ontwikkelingen en zal over de opvolging van de aanbevelingen rapporteren.

1) Opleidingen maken deel uit van het basispolitieonderwijs (BPO)

Politieonderwijs
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Herman Engbers