Werkprogramma 2022: Toezicht met focus

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) verdiept komend jaar haar reguliere toezicht op organisaties in het justitie- en veiligheidsdomein. Zij wil nog beter zicht krijgen op de dagelijkse uitvoering van hun taken door gesprekken, bezoeken en door data te verzamelen. In haar Werkprogramma 2022 ‘Toezicht met focus’ kondigt zij daarnaast aan dat zij thema’s als ondermijning en jeugdcriminaliteit vanuit verschillende invalshoeken gaat bezien.

,,Toezicht met focus betekent slim kiezen hoe we toezicht houden en op welke onderwerpen wij ons richten’’, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie JenV. ,,We werken zelf met een kleine honderd mensen en zien toe op een werkveld van bijna honderdduizend mensen. Dan moet je focussen. De kern van ons reguliere toezicht is informatie uitwisselen met organisaties om te zien tegen welke problemen zij aanlopen. Dit contact is voor ons belangrijk om hen trends terug te kunnen geven en handvatten aan te reiken om de werkdruk te verminderen.” 
Uit diverse inspectieonderzoeken blijkt namelijk dat bij een aantal uitvoeringsorganisaties in de justitie- en veiligheidswereld de druk zo hoog is dat het veilig maken en houden van de samenleving in gevaar kan komen. Voor hen is het belangrijk om eerst het personeel en de middelen op orde te hebben voor ze extra opdrachten krijgen. Beleidsmakers en Tweede Kamer moeten dit volgens Korvinus steeds voor ogen houden. 
In haar toezicht focust de Inspectie JenV op de vier doelen uit haar Meerjarenperspectief 2021-2024:

  • het stimuleren van veerkracht en weerbaarheid van organisaties
  • het bevorderen van hun lerend vermogen
  • het bevorderen van effectieve ketens en netwerken
  • het scherp houden van organisaties op het burgerperspectief (wat heeft een burger aan hun werk). 

Bij dat laatste doel let de Inspectie JenV er onder meer op hoe organisaties zorgen dat zij etnisch en cultureel divers en inclusief (gelijke rechten en plichten voor iedereen) zijn. Zij schenkt extra aandacht aan kwetsbare mensen in het jeugdveld, het migratiedomein en in gevangenissen.

Naast regulier toezicht houdt de Inspectie JenV ook verdiepend en intensief toezicht. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk veerkracht van organisaties is. Daarom kijkt de Inspectie JenV bij haar verdiepend toezicht bijvoorbeeld hoe crisisorganisaties met elkaar afstemmen als het gaat om voorbereiding op mogelijke crises. Bij migratie-organisaties wordt gekeken of er voldoende aandacht is voor het toepassen van de menselijke maat ondanks de druk die er op hen staat. 
Ook gaat zij bij diverse organisaties na wat is gedaan met aanbevelingen uit eerdere inspectieonderzoeken. Dit betreft bijvoorbeeld de bejegening van zedenslachtoffers en de aanpak van stalking. Bij intensief toezicht gaat de Inspectie JenV over van stimuleren naar interveniëren. Daarbij houdt zij nauwlettend in de gaten of organisaties verbeteringen doorvoeren als blijkt dat deze dit uit eigen beweging niet of niet snel genoeg doen.

Ondermijning en jeugdcriminaliteit

De Inspectie JenV oriënteert zich op de aanpak van ondermijning van de samenleving. Die hangt vaak samen met drugscriminaliteit. De bestrijding ervan vraagt om een lokale, nationale en internationale aanpak. De Inspectie JenV bekijkt deze vanuit verschillende invalshoeken. Zij beziet hoe de politie hierin samenwerkt met andere partijen, hoe gevangenissen omgaan met gedetineerden met een lichte verstandelijke beperking die betrokken waren bij ondermijnende criminaliteit en welke druk ondermijning geeft op het stelsel bewaken en beveiligen.
In de jeugdcriminaliteit is het aantal delictplegers vrij stabiel. Zij begaan wel steeds zwaardere delicten. De Inspectie JenV gaat intensiever toezien op de jeugdstrafrechtketen. De focus ligt op de samenwerking tussen partijen als lokale handhavers, de politie en het Openbaar Ministerie bij hun aanpak van jeugdbendes en de verharding van de jeugdcriminaliteit.
 

Incassobureaus en wiettelers

De Inspectie JenV gaat komend jaar in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen –ook bekend als het wietexperiment – toezien op deelnemende wiettelers en coffeeshops. Legaal geteelde wiet mag niet via het illegale circuit verkocht worden en omgekeerd. De Inspectie JenV handhaaft hierop.
Op basis van het Wetsvoorstel Kwaliteit Incassodienstverleners (WKI) krijgt de Inspectie JenV volgend jaar een rol in het toezicht op de incassomarkt. Vorderingen van incassodienstverleners mogen schuldenaren niet in grotere financiële problemen brengen. Bij het ingaan van de WKI moeten incassodienstverleners zich laten registreren in het Register incassobureaus. De Inspectie JenV gaat er straks op letten dat zij zich houden aan diverse kwaliteitseisen.

Straatfotografie
Beeld: ©Rijksmediatheek / Bart Maat