Onderzoek naar kwaliteitszorg door politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) onderzoekt hoe de politie ervoor zorgt dat de kwaliteit van haar werk goed is en wat zij doet om een goed kwaliteitsniveau vast te houden.

Het werk van de politie is van belang voor de hele samenleving. Zij moet de rechtsorde handhaven en hulp verlenen aan mensen die deze hulp nodig hebben. De politie moet dit werk op een kwalitatief goede manier uitvoeren.

Kwaliteitszorg zijn alle activiteiten en beslissingen van een organisatie die dienen om afgesproken kwaliteitsdoelen voor de taakuitvoering te halen en te borgen. 

De Inspectie JenV gaat in dit onderzoek na op welke wijze de politie invulling geeft aan de kwaliteitszorg en hoe zij daadwerkelijk kan sturen op de kwaliteit van de taakuitvoering. Daarbij neemt de Inspectie JenV onder meer mee wat de politie zelf verstaat onder kwaliteitszorg, welke voorzieningen er zijn om de werkkwaliteit, die er is, vast te houden en hoe ze zorgt, dat die kwaliteit verbetert. 

Aanleiding voor dit onderzoek zijn diverse inspectieonderzoeken waaruit naar voren komt dat de politie de plannen die zij maakt om haar werk goed te doen, niet altijd volledig uitvoert. Vervolgens komt ze niet toe aan het beoordelen of de wijze waarop plannen zijn uitgevoerd, voldoet aan wat er met de plannen was beoogd. Uit de onderzoeken bleek ook dat de politie de manier waarop ze haar werk uitvoert, niet standaard evalueert. Ze legt bijvoorbeeld ervaringen niet of onvoldoende vast waardoor er weinig zicht is op de kwaliteit van het werk. Dat bemoeilijkt het aansturen door de politieleiding op de kwaliteit van de taakuitvoering. 
 

Politielogo op de mouw van een politie-uniform.
Beeld: ©Rijksmediatheek / Evert-Jan Daniels