Politieacademie op goede weg, moet nu verder verbeteren

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert dat de Politieacademie op de goede weg is door het aanpakken van diverse problemen. Zo heeft ze een kwaliteitssysteem opgezet voor de hele academie. Ook is met de politie afgesproken dat deze tijdig aangeeft wat nodig is aan scholing voor (aankomende) agenten zodat de academie met het lesaanbod daar tijdig op kan inspelen. Daarnaast heeft de Politieacademie de opleiding voor basispolitiemedewerker vernieuwd.

Het inspectieoordeel betekent niet dat dat partijen klaar zijn. Juist nu is het nodig dat de Politieacademie, het politiekorps en het ministerie van Justitie en Veiligheid ervoor zorgen dat de verbeteringen blijvend zijn. De Inspectie JenV zal de verdere ontwikkelingen volgen via het regulier toezicht maar zal zo nodig haar toezicht weer intensiveren.

Onderzoek Kwaliteitszorg en Examinering

De Inspectie JenV heeft in 2020 het kwaliteitssysteem van en de examinering door de academie opnieuw onderzocht. Al jaren achtereen waren op die terreinen problemen. Er waren wel plannen die poogden die op te lossen maar daar kwam het niet van. Een probleem was bijvoorbeeld dat de academie beperkt of geen zicht had op de kwaliteit van haar examinatoren.

Uit het onderzoek bleek dat de Politieacademie wel beschikte over een beschrijving van een kwaliteitssysteem maar dat de focus sterk op de voornemens lag. Zicht op de daadwerkelijke uitvoering en het bijsturen daarvan ontbraken veelal. Na de onderzoeksperiode heeft de academie fors geïnvesteerd in activiteiten waarmee ze zelf de kwaliteit van haar onderwijs beoordeelt en zelf leert welke verbeteringen nodig zijn.

Verder heeft ze recent opnieuw de kwaliteit van haar examinering verbeterd. Examencommissies hebben examens beoordeeld op onder meer een goede aansluiting op de beroepspraktijk en hun volledigheid. Er zijn waarborgen ingebouwd voor de zorgvuldigheid van de beoordeling. Aan examinatoren stelt de academie nu hogere eisen, wat wel maakt dat de werving van nieuwe kandidaten moeizaam verloopt. De academie heeft daar acties op ingezet.

Opleiding

Met het opzetten van een nieuwe basispolitieopleiding heeft de academie diverse knelpunten opgepakt. De nieuwe opleiding duurt twee jaar in plaats van drie jaar waardoor afgestudeerden nu sneller als agent aan de slag kunnen.

Hoe de kwaliteit van deze opleiding is, moet nog blijken. Om die als Inspectie JenV te kunnen beoordelen, moet een nieuwe lichting agenten eerst zijn ingestroomd in het politiekorps. Vooralsnog heeft de Inspectie JenV geen signalen ontvangen dat de kwaliteit van het onderwijs onder de kortere duur lijdt.

Wel ziet de Inspectie JenV nog steeds tekorten aan docenten en praktijkbegeleiders. Hun werkdruk is hoog. Zij hebben weinig tijd voor bijscholing en voor het inwerken van nieuwe collega’s. De Politieacademie en het politiekorps zijn bezig om deze tekorten weg te werken.

""
Beeld: Politieacademie