Regulier toezicht blijft speerpunt Inspectie JenV

Voor de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) blijft regulier toezicht in 2023 het speerpunt. Door onder meer locatiebezoeken en het verzamelen en analyseren van gegevens signaleert zij vroegtijdig risico’s in het uitvoeringsveld van justitie en veiligheid en kaart ze die direct aan. Zo stimuleert de Inspectie JenV het lerend vermogen van uitvoeringsorganisaties en zet zij hen aan tot verbeteracties. Daarnaast blijft in haar Werkprogramma 2023 ruimte voor verdiepend toezicht, intensief toezicht en incidentonderzoeken.

De Inspectie JenV zet regulier toezicht onder meer in bij het jeugdstrafrecht, de reclassering, het gevangeniswezen, cyber, de politie, de veiligheidsregio’s en de terugkeer van vreemdelingen. Het helpt de Inspectie JenV scherp te kiezen, ook vanuit het perspectief van de burger, op welke onderwerpen zij verdiepend onderzoek uitvoert.

Zo effectief mogelijk

"Wij willen ons toezicht zo effectief mogelijk laten zijn"’, zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus. "Effectief toezicht zorgt aan de ene kant dat justitie- en veiligheidsorganisaties hun taakuitvoering snel kunnen verbeteren. Aan de andere kant maakt het dat beleidsafdelingen zorgvuldiger regels opstellen die uitvoerbaar zijn. Als deze combinatie goed werkt, kun je als overheid vertrouwen wekken bij burgers. Zij zijn immers afhankelijk van een goed functionerende overheid, vooral op het terrein van justitie en veiligheid."

Verdiepend toezicht

In het kader van verdiepend toezicht onderzoekt de inspectie in de jeugdstrafrechtketen hoe organisaties zorgen dat behandeling en ontwikkeling van jongeren voorop staan, zoals het pedagogisch uitgangspunt van jeugdstrafrecht luidt.
Bij de politie bekijkt de Inspectie JenV de aanpak van gijzelsoftware. Criminelen blokkeren met hiermee computers en/of gegevens van derden en geven die alleen voor losgeld vrij. Het aantal gevallen stijgt de laatste jaren fors. Verder wordt intake en serviceverlening door de politie onder de loep genomen. Als burgers iets willen vragen of melden aan de politie, verloopt het eerste contact meestal via dit onderdeel.

Intensief toezicht

Via intensief toezicht zet de Inspectie JenV organisaties aan tot noodzakelijke verbeteringen en hoe die uitpakken. In 2023 loopt het intensieve onderzoek naar de Justitiële Jeugdinrichtingen door.

Incasso en wiet

Zodra de Wet kwaliteit incassodienstverlening in werking treedt – naar verwachting vanaf volgend jaar - houdt de Inspectie JenV toezicht op de incassomarkt. Incassobureaus moeten zich dan aan kwaliteitseisen houden zodat de consument beter wordt beschermd. De Inspectie JenV gaat na of bureaus zich aan de eisen houden en treedt op als dat niet het geval is. 
Dit jaar is de Inspectie JenV begonnen met toezicht op wiettelers in het kader van het wietexperiment. Telers mogen hun legaal geteelde wiet alleen verkopen aan coffeeshops in gemeenten die deelnemen aan de wietproef. Deze coffeeshops mogen straks alleen legale cannabis verkopen. Samen met de gemeenten bekijkt de Inspectie JenV of ze zich daar aan houden. 
 

Mensen, vooral jongeren, in winkelstraat op de rug gezien. Ze hebben tassen bij zich.
Beeld: ©Rijksmediatheek / Bart Maat