Onderzoek vernieuwde basispolitieopleiding

Goed politieonderwijs is belangrijk bij de ontwikkeling van de professionaliteit, het vakmanschap en de weerbaarheid van politieagenten. Daarom gaat de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) bij de nieuwe basispolitieopleiding PO 21 onderzoek doen naar de randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Om nu en in de toekomst aangesloten te zijn op de samenleving heeft de Politieacademie de afgelopen jaren uitgangspunten opgesteld voor de modernisering van het politieonderwijs. Hierin zijn actuele en toekomstige ontwikkelingen van het politiewerk meegenomen en zijn de beroepsprofielen voor politieagent en rechercheur uitgewerkt naar kwalificaties. Die kwalificaties vormen de basis van de nieuwe basispolitieopleiding. De Politieacademie is begin 2021 gestart met deze opleiding die bedoeld is voor aspirant-agenten. Hiermee wil de Politieacademie beter aansluiten op de politiepraktijk én wil zij een snellere instroom van nieuwe politiefunctionarissen realiseren. De opleiding is anders van opzet, werkt met nieuwe les- en leermethoden en is een jaar korter dan de vorige basisopleiding.

De opleiding is in korte tijd ontwikkeld en heeft vanuit verschillende kanten tot kritische geluiden geleid. Zo zou de werkdruk onder docenten en praktijkbegeleiders te hoog zijn en zouden begeleidingsteams rond aspiranten niet goed met elkaar afstemmen en samenwerken. Kritiekpunten die de Inspectie JenV ook constateerde in haar onderzoek naar de oude basispolitieopleiding.

De Politieacademie heeft de kritiek erkend en acties ondernomen. Zo heeft zij bijvoorbeeld een monitor ontwikkeld waarbij zij onder meer kijkt naar de tevredenheid van docenten en naar de kwaliteit van begeleiding op de leerwerkplek. De Politieacademie gebruikt de uitkomsten uit de monitor om de opleiding bij te sturen. 

Dit alles maakt dat de Inspectie JenV nu een verkennend onderzoek doet om een eerste oordeel te geven over PO 21. Met de uitkomsten van haar onderzoek wil de Inspectie de bij de opleiding betrokken partijen zo nodig aan te zetten tot verbetering en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van het politieonderwijs. De Inspectie JenV gaat in haar onderzoek na of de randvoorwaarden voor de kwaliteit van de opleiding aanwezig zijn. Daarbij gaat het onder meer om een onderwijsprogramma dat aansluit bij de politiepraktijk en dat goed is vertaald naar lesstof en leeractiviteiten. Ook gaat het om begeleiding van studenten, deskundige examinatoren, tevredenheid van de studenten en leidinggeven. Verder dient er ook een werkend kwaliteitssysteem te zijn om het onderwijs doorlopend te verbeteren.

""
Beeld: Politieacademie.nl