Brandweer

Een effectieve organisatie van de brandweerzorg en de bijbehorende taakuitvoering is belangrijk voor de brandveiligheid van de burger.

Taken van de brandweer

De taken van de brandweer zijn divers. Ze zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. Naast brandbestrijding zijn dat het:

  • Adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.
  • Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
  • Uitvoeren van taken bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
  • Verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting.
  • Voorkomen en beperken van brand.
  • Waarschuwen van de bevolking.

De brandweer maakt deel uit van de veiligheidsregio’s. Er zijn momenteel 25 brandweerkorpsen in Nederland. Elk korps staat onder leiding van een brandweercommandant.

Wet veiligheidsregio’s als basis voor onderzoek

De taken van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) met betrekking tot de brandweerzorg zijn vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s, artikel 57 en 58. Deze wet bepaalt dat de Inspectie JenV toetst hoe de openbare besturen hun taken met betrekking tot de brandweerzorg uitvoeren. Dit doet de Inspectie door periodiek onderzoek te doen. Daarnaast kan de Inspectie zelf besluiten om naar aanleiding van een incident, zoals een brand, ongeval of ramp een onderzoek in te stellen. Zo nodig stemt de Inspectie hierover af met de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het is de verantwoordelijkheid van de Inspectie om de minister van Justitie en Veiligheid te informeren over het functioneren van de brandweerzorg.

Meer informatie