Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het toezicht van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) op rampenbestrijding en crisisbeheersing richt zich vooral op de (multidisciplinaire) samenwerking tussen de rampenbestrijdingsorganisaties. Daarbij is het toetsen van de voorbereiding (in hoeverre zijn de hulpdiensten en besturen klaar voor hun taak) even belangrijk als de aanpak van een ramp of incident. De Inspectie JenV onderzoekt alle aspecten van de rampenbestrijding en de samenhang tussen die aspecten. Deze integrale benadering geldt zowel voor de uitvoerende diensten als voor de bestuurlijke kant. Ook de samenhang tussen de verantwoordelijkheden en de taakuitvoering van de verschillende besturen (van gemeenten tot rijk) krijgt aandacht.

Krachtige veiligheidsregio’s

Een weerbare samenleving vraagt om krachtige veiligheidsregio’s, die zijn voorbereid op rampen en crises en hierbij samenwerken met hun publieke en private partners.
Het toezicht van de Inspectie JenV richt zich in eerste instantie op de veiligheidsregio’s.

De veiligheidsregio is een openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling door de in die regio gelegen gemeenten. De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Via de gekozen constructie van een gemeenschappelijke regeling dragen de gemeenten samen de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de eigen veiligheidsregio. De burgemeesters van de gemeenten vormen het bestuur van de veiligheidsregio.  

Betrokken (hulp)organisaties binnen een veiligheidsregio

Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio, gemeenten en Defensie samen aan de voorbereiding op incidenten. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de zogenoemde ‘vitale organisaties’. Een belangrijke reden hiervoor is de continuïteit van de samenleving.

Wettelijk kader en toezicht door Inspectie Justitie en Veiligheid

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) vormt de basis voor het toezicht van de Inspectie JenV op de rampenbestrijding en crisisbeheersing (art. 57 Wvr). De Wvr heeft als doel een efficiënte en adequate organisatie van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder regionale bestuurlijke regie. Naast de Wvr hanteert de Inspectie JenV ook het Besluit veiligheidsregio’s en het
Besluit personeel veiligheidsregio’s en de Regeling personeel veiligheidsregio’s om invulling te geven aan het toezicht. Op basis van deze wetgeving en regelgeving worden eisen gesteld aan de organisatie en uitvoering.

De Staat van Rampenbestrijding

Wanneer er een ramp plaatsvindt, is het van het grootste belang dat de rampenbestrijding in orde is. Maar hoe kun je weten of alle hulpverleningsdiensten en bestuurders voorbereid zijn op een ramp? De Inspectie Justitie en Veiligheid verzamelt informatie hierover in de Staat van de Rampenbestrijding. Door deze informatie kan de minister van Justitie en Veiligheid zich een beeld vormen van hoe de rampenbestrijding functioneert.