Politieonderwijs

Goed politieonderwijs en examinering leidt (op) tot vakbekwame politiemedewerkers. De kwaliteit van het politieonderwijs en examinering is daarmee een belangrijke voorwaarde voor een professionele en vakbekwame politieorganisatie. Het is daarom cruciaal dat er duidelijkheid bestaat over de kwaliteit van het politieonderwijs en de examinering.

Onderwijs aan de Politieacademie

De samenleving verwacht dat de politie haar taken professioneel en adequaat uitvoert. Daarom is het van belang dat politiefunctionarissen zich altijd professioneel gedragen en op de hoogte zijn van hun taken en bevoegdheden. Wie bij de politie wil werken, moet dan ook goed zijn opgeleid. De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt welke opleidingen de Politieacademie verzorgt. Ook stelt hij de duur en het eindniveau van de opleidingen vast.

Rol Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) ziet erop toe dat zowel de opleiding zelf als de examinering op het vereiste niveau zijn. Omdat de Inspectie JenV ook toezicht houdt op de politie, kan de Inspectie de kwaliteit van de opleidingen beoordelen in samenhang met de kwaliteit van de politie.

Wettelijk kader en toezicht door Inspectie Justitie en Veiligheid

In de Wet op het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie en het politieonderwijs en de Politiewet 2012 is bepaald dat de Inspectie JenV toezicht houdt op de kwaliteit van de politieopleidingen en de examinering. De Inspectie heeft haar werkwijze voor het toezicht op het politieonderwijs aangepast en vastgelegd in het Toezichtkader Politieonderwijs (2015). In dit Toezichtkader richt de Inspectie haar toezicht op de bijdrage van het politieonderwijs aan een goede taakuitvoering van de politie.