Sanctietoepassing

Bij de uitvoering van straffen en maatregelen spelen verschillende organisaties een rol, zoals: gevangenissen, forensisch psychiatrische centra en de reclassering. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) houdt toezicht op dit deel van de justitieketen: de sanctietoepassing.

(Incident)onderzoek

Bij de uitvoering van opgelegde straffen en maatregelen zijn zowel publieke als particuliere organisaties betrokken. Het toezicht hierop krijgt vorm door deze organisaties aan de hand van een vast toetsingskader door te lichten. Ook worden thema’s onderzocht die bijvoorbeeld door stakeholders als risico zijn geïdentificeerd en vindt incidentonderzoek plaats. Bij incidentonderzoek gaat de Inspectie JenV vaak na welke omstandigheden hebben geleid tot het incident en doet ze aanbevelingen ter voorkoming daarvan. Lees meer over de verschillende onderzoeken uitgevoerd door de Inspectie op de pagina soorten onderzoek.

Toetsingskaders

Hoe houdt de Inspectie Justitie en Veiligheid toezicht op de sanctietoepassing? Wat zijn de normen waaraan inrichtingen en instellingen getoetst worden? De antwoorden op dit soort vragen staan in de toetsingskaders.