Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Op 1 juli 2020 zijn de Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen (ECG), het Besluit Gesloten Coffeeshopketen en de Regeling Gesloten Coffeeshopketen (hierna: het wietexperiment) in werking getreden. De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. Doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers legaal geproduceerde en op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj aan coffeeshops kunnen leveren en de coffeeshops uitsluitend legaal geproduceerde producten verkopen.

In de praktijk betekent dit dat aangewezen telers legaal hennep of hasjiesj en daarvan afgeleide producten (zoals voorgedraaide joint of spacecake) produceren, dat zij uitsluitend leveren aan coffeeshops die in de deelnemende gemeenten zijn toegestaan en dat de coffeeshops alleen legaal geproduceerde hennep(producten) verkopen. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) ziet toe op de geslotenheid van deze keten. 
Dit betekent dat er geen cannabis uit het illegale circuit het experiment in komt en geen cannabis vanuit het experiment wordt verwerkt of verkocht buiten het experiment zodat, zoals de wet zegt, de keten dan gesloten blijft.

In de praktijk betekent dit dat de Inspectie JenV kijkt of telers zich aan de regels houden als het gaat om de naleving van de eisen rondom onder meer registratie van hennep(producten), beveiliging van de teeltlocaties, afvalverwerking en het transport naar de coffeeshops zodat de keten gesloten blijft. De Inspectie JenV heeft ook een toezichthoudende rol als het gaat om eisen die gelden voor coffeeshophouders. De Inspectie JenV werkt in dit experiment met andere partijen samen.

Verschillende fases wietexperiment

Het experiment kent 4 fasen: de voorbereidingsfase, overgangsfase, experimenteerfase en de afbouwfase. Momenteel bevindt het experiment zich in de voorbereidingsfase. De Inspectie JenV gebruikt de voorbereidingsfase om op hoofdlijnen toe te lichten waar zij haar toezicht op richt en om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de geslotenheid van de keten.