Inspectiebericht over rampenbestrijding en crisisbeheersing

In het najaar van 2014 zijn alle veiligheidsregio’s gevraagd aan te geven op welke wijze de veiligheidsregio’s uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen uit de Staat van de Rampenbestrijding 2013. De uitkomsten zijn in hoofdlijnen opgenomen in het Inspectiebericht Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Staat van de Rampenbestrijding 2016

In dit inspectiebericht besteedt de Inspectie tevens aandacht aan de manier waarop invulling wordt gegeven aan de Staat van de Rampenbestrijding 2016.