Jubileumcongres Inspectie Justitie en Veiligheid: ‘Op weg naar een meer natuurlijke, stevige positie’

Op 23 november 2017 organiseerde de Inspectie Justitie en Veiligheid een jubileumcongres om haar vijfjarig bestaan te vieren. Een mooie mijlpaal om stil te staan bij de veranderingen in het toezicht en vooral vooruit te blikken op de nieuwe koers van de Inspectie. Vertegenwoordigers uit beleid, uitvoering en toezicht waren in Nieuwspoort aanwezig om met drie gastsprekers in gesprek te gaan over hun ervaringen met en hun visie op de nieuwe koers van de Inspectie is. Als sluitstuk werd het ‘Meerjarenprogramma 2018-2020 aan minister Grapperhaus overhandigd.

""

Op weg naar een meer natuurlijke, stevige positie

Gertjan Bos, Hoofd van de Inspectie Justitie en Veiligheid, trapte het congres af in een vraaggesprek over de ontwikkelingen binnen zijn Inspectie. Wat in 2012 begon met de samenvoeging van twee inspecties (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en Inspectie voor de Sanctietoepassing) ontwikkelde zich gaandeweg tot een meer selectief en risicogestuurd werkende toezichthouder. Hij blikte ook vooruit naar de stappen die de Inspectie de komende jaren zet in haar toezicht. Hierbij staan het bevorderen van lerend vermogen, focus op ketens en netwerken, een vanzelfsprekende rol bij incidentonderzoek en werken met periodieke (sector)beelden centraal. ’Met het waarmaken van deze ambities leveren we als Inspectie onze bijdrage aan het belangrijke werk dat we allemaal binnen het domein van justitie en veiligheid uitvoeren, met een stevige positie en zonder daarbij met een moraliserend vingertje te wijzen’, aldus Gertjan Bos.

""

Hoofd Inspectie Justitie en Veiligheid Gertjan Bos

Toezicht in balans

Gastspreker Gerrit Van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie, schetste het stelsel van (intern) toezicht bij het – in samenwerking met de politie en andere opsporingsdiensten – opsporen en vervolgen van strafbare feiten. In iedere zaak vindt er tientallen keren een vorm van (interne) toetsing plaats. Van der Burg ‘Goed toezicht is onmisbaar, maar moet wel in balans zijn met de diverse vormen van (intern) toezicht die er al zijn.’

""

Voorzitter van het College van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie Gerrit Van der Burg

Verstandig dat Inspectie ook incidenten onderzoekt

Erwin Muller, raadslid en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) ging in zijn bijdrage onder andere in op de raakvlakken tussen de OvV en de Inspectie. Beide organisaties zitten soms op hetzelfde dossier. Muller: ‘We zijn gegroeid in de samenwerking en afstemming, waardoor we elkaar niet voor de voeten lopen. Er zijn goede samenwerkingsafspraken tussen de Inspectie en de OvV over incidentonderzoek. Het is verstandig dat de Inspectie naast trends ook incidenten blijft onderzoeken. De Inspectie zit namelijk dichter op de sector dan de OvV.’

""

Raadslid en vicevoorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Erwin Muller

Boven de partijen met oog voor de keten

De burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, deelde zijn ervaringen met incidentonderzoek door de Inspectie. Op zijn verzoek onderzocht de Inspectie onder meer de brand in een studentenhuis op De Kelders . ‘Het nut van onderzoek door de Inspectie is dat je door een organisatie die onafhankelijk en boven de materie staat feiten op een rij krijgt met bruikbare aanbevelingen. Daarbij vinkt de Inspectie niet af, maar kijkt ze binnen de keten of het maximale binnen de mogelijkheden is gedaan’, aldus Crone.

""

Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone

Noodzaak van onafhankelijk, scherp toezicht

De dag werd afgesloten met de overhandiging van het ‘Meerjarenprogramma 2018-2020’ door Gertjan Bos aan minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. In het Meerjarenprogramma vertaalt de Inspectie per toezichtgebied haar koers in concrete onderzoeken. Als reactie op het Meerjarenprogramma ging de minister in op de rol van toezicht: ‘Het gaat bij justitie en veiligheid om zaken die de maatschappij raken. Deze Inspectie heeft een belangrijke rol in het vertrouwen in de rechtsstaat.’

""

Gertjan Bos overhandigd aan minister Grapperhaus (r) het Meerjarenprogramma 2018-2020

""

Online magazine