Inspectie JenV publiceert Werkprogramma 2019

Voortbouwen op meerjarenprogramma, aandacht voor ontwikkelingen in het veld

In 2019 blijft de Inspectie Justitie en Veiligheid focussen op het bevorderen van lerend vermogen, een vanzelfsprekende rol bij incidenten, het leveren van periodieke beelden en samenwerking in ketens en netwerken. Zo onderzoekt de Inspectie of zij met haar toezicht kan bijdragen aan het verbeteren van doorlooptijden in de strafrechtketen en aan de kwaliteit van de taakuitvoering in de justitiële jeugdstrafrechtketen. Verder start de Inspectie haar toezicht op de manier waarop de politie omgaat met haar bevoegdheid om -onder voorwaarden- geautomatiseerde werken zoals computers, smartphones en routers binnen te dringen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Werkprogramma 2019.

Van basismonitor naar periodieke beelden en Staten van de sector

In 2019 werkt de Inspectie verder aan het opzetten van een basismonitor. Hierin verzamelt ze kwantitatieve en kwalitatieve informatie over haar werkterrein. Met de basismonitor krijgt de Inspectie nog beter inzicht in trends, risico’s en prestaties in de sector en komt datagestuurd toezicht dichterbij.

De Inspectie blijft thema- en incidentonderzoeken doen. De uitkomsten hiervan, aangevuld met informatie uit de basismonitor, zullen periodieke beelden opleveren. Zo publiceert de Inspectie in 2019 onder andere een periodiek beeld over de hoofdproces opsporing en een periodiek beeld HALT. De rode draden uit de periodieke beelden worden de basis van ‘Staten van’ een sector.

Onderzoeksprogrammering per sector

Het werkterrein van de Inspectie is breed: van migratie tot politie, van jeugd tot sanctietoepassing en van safety en security tot het sociaal domein. In het Werkprogramma 2019 staan de belangrijkste onderdelen van de onderzoeksprogrammering per sector.

Ontwikkeling van de Inspectie

De Inspectie heeft in 2018 belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie. Zo is het protocol voor de werkwijze dat de Inspectie hanteert bij het uitvoeren van inspectieonderzoek onlangs vernieuwd. In 2019 zal de Inspectie doorgaan met de in gang gezette ontwikkelingen. Hierbij staan professionaliteit, kwaliteit, onafhankelijkheid en de borging daarvan centraal. Hiermee kan de Inspectie een nog effectievere bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave waar ze voor staat.

""