Migratie

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) is verantwoordelijk voor het toezicht op de taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen. Deze keten bestaat uit een groot aantal organisaties, waaronder de Immigratiedienst en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de afdeling Vreemdelingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Expertisecentrum Vreemdelingen, de Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel van de nationale politie en de Koninklijke Marechaussee.

Het doel van het toezicht is de kwaliteit van de uitvoering van overheidstaken binnen de vreemdelingenketen te verbeteren.