Politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de politie. Zij richt zich daarbij op het stimuleren van veerkracht en weerbaarheid, het bevorderen van het lerend vermogen, het bevorderen van effectieve ketens en netwerken en op het scherp houden van de politie op het burgerperspectief. 

Op deze manier wil de Inspectie de maatschappelijke opgave (wettelijke taken) centraal stellen en de kwaliteit van de uitvoering in beeld hebben. Een dergelijke focus maakt voor de politieorganisatie en ketens duidelijk wat te verwachten van de Inspectie.

Wettelijke taken

De politie heeft tot taak in binnen haar wettelijke mogelijkheden te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De Inspectie onderscheidt toezicht in drie categorieën:

In de keten

De politie is op verschillende niveaus onderdeel van de keten. Zij is ketenpartner in de lokale veiligheid: samen met Openbaar Ministerie en de burgermeester vormt zij de lokale driehoek. Daarnaast is zij onderdeel van de strafrechtketen met een groot aantal spelers zoals gemeenten, jeugdzorg, jeugdreclassering, Halt-bureau en het Openbaar Ministerie.

Politie en de burger

Het bieden van veiligheid, rechtszekerheid en bescherming van grondrechten aan burgers zijn kerntaken van JenV-organisaties. Burgers moeten hierop kunnen vertrouwen. De Inspectie richt haar toezicht op de (kwaliteit van de) processen van de politie mede op het effect voor de burger.