Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Laatste update: 14 februari 2019

Jeugd

 • Inspecties: RvdK heeft onvoldoende zicht op veiligheid kinderen op wachtlijst
  De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft onvoldoende zicht op de veiligheid van kinderen die wachten op een onderzoek. Maatregelen die zijn getroffen om dit te verbeteren, beperken de risico’s onvoldoende. Dit constateren de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na toetsing van deze maatregelen in de praktijk.
  De RvdK dient om de 4 maanden de voortgang te melden  van zijn verbeterplan. De eerste rapportage hierover moet eind februari 2019 bij de inspecties zijn. 
   
 • RvdK houdt onvoldoende toezicht op werk jeugdreclassering
  De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) houdt onvoldoende toezicht op het werk van de jeugdreclassering. De RvdK moet deze taak beter invullen om daarmee bij te dragen aan het tijdig en adequaat reageren van de jeugdreclassering op het gedrag van jongeren. Dit stellen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in hun rapport ‘De toezichthoudende taak van de Raad voor de Kinderbescherming - Het ondergeschoven kind’. Bij de oplevering van het verbeterplan door de RvdK zullen de inspecties bekijken of dat voldoet aan de aandachtspunten zoals de inspecties die hebben geformuleerd in hun rapport.

Migratie

 • Onderzoek naar handelen van organisaties in terugkeerproces Armeense kinderen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het terugkeerproces in de zaak van de Armeense kinderen Lili en Howick. Zij bekijkt of alle betrokken organisaties volgens de wet- en regelgeving hebben gehandeld in de periode na de uitspraak van de Raad van State tot en met de datum van het geplande vertrek.
   

 • Inspectie onderzoekt gedwongen begeleide terugkeer naar Bangladesh
  De Inspectie JenV is een onderzoek gestart naar de gedwongen begeleide terugkeer van een vreemdeling naar Bangladesh. De Inspectie onderzoekt hoe de informatie-uitwisseling met de Bengaalse autoriteiten is verlopen en op welke wijze partijen in de strafrechtketen en de vreemdelingenketen elkaar hebben geïnformeerd.
   
 • Onderzoek informatieoverdracht in de asielketen
  De inspecties JenV en IGJ onderzoeken het effect van maatregelen die zijn genomen om de informatieoverdracht in de asielketen te verbeteren. Beide Inspecties constateerden eerder gebreken bij het verzamelen, vastleggen en delen van informatie, met soms ernstige risico’s voor vreemdelingen tot gevolg. Met het vervolgonderzoek willen de Inspecties een zorgvuldig en veilig proces door uitvoeringsorganisaties in de asielketen stimuleren.

Nationale veiligheid

 • Onderzoek naar prestaties rampenbestrijding en crisisbeheersing door veiligheidsregio’s
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe veiligheidsregio’s hun taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing uitvoeren. Daarbij kijkt zij naar de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen, de kwaliteitszorg, de operationele prestaties, de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partners. De uitkomsten van deze deelonderzoeken moeten het ‘Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2019’ opleveren.
   

 • Onderzoek naar bestrijding brand Sint-Urbanuskerk Amstelveen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de bestrijding van de brand in de Amstelveense Sint-Urbanuskerk is verlopen. Het onderzoek zal zich specifiek richten op de bluswatervoorziening. Bij de brand op 15 september van dit jaar brandde een groot deel van de kerk af.
   
 • Inspectie onderzoekt voorbereiding hulpverlening na terroristische aanslag
  De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar de manier waarop veiligheidsregio’s en relevante partijen zich voorbereiden op hun optreden na een terroristische aanslag. Goede voorbereiding van deze zogenaamde terrorismegevolgbestrijding is essentieel om de gevolgen van een aanslag zoveel mogelijk te beperken.
   
 • Vervolgonderzoek naar de continuïteit van meldkamers bij 1-1-2 meldingen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom gaan onderzoeken welke maatregelen meldkamers hebben genomen om de continuïteit van meldkamers te verbeteren.

Politie

 • Inspectie neemt kwaliteit opsporing door politie onder de loep
  In 2018 staat het toezicht op de politie van de Inspectie JenV in het teken van de kwaliteit van de opsporing. De Inspectie focust zich hierbij op de selectie en toewijzing van zaken en de kwaliteit van intelligence en het gebruik daarvan door de recherche.
   
 • Inspectie onderzoekt bejegening van zedenslachtoffers door politie en OM
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe politie en het Openbaar Ministerie (OM) slachtoffers van zedenzaken bejegenen. Hiervoor zal de Inspectie vooral met slachtoffers zelf praten over de manier waarop met hen is omgegaan. Via haar bevindingen wil de Inspectie eraan bijdragen dat de omgang met zedenslachtoffers in het opsporingsproces waar nodig verbetert.
   

 • Onderzoek naar handelen reclassering en politie in zaak Humeyra Ergincanli
  De Inspectie JenV gaat onderzoeken hoe Reclassering Nederland en de politie Rotterdam hebben gehandeld in de aanloop naar de tragische dood van de 16-jarige Humeyra Ergincanli. Zij werd dinsdag 18 december jl. neergeschoten in haar school in Rotterdam.

Sanctietoepassing

 • Onderzoek detentieregime op terroristen afdelingen van gevangenissen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het detentieregime op de speciale terroristen afdeling van de gevangenis in Vught en die van De Schie in Rotterdam. De Inspectie wil weten of het verblijf en de manier waarop gedetineerden worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving van voldoende kwaliteit zijn.
   

 • Onderzoek forensisch psychiatrische afdeling Utrecht, Fivoor
  De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd onderzoek te doen naar de feiten en gebeurtenissen op de forensisch psychiatrische afdeling Utrecht (voorheen Roosenburg), onderdeel van GGZ aanbieder Fivoor. Dit naar aanleiding van de tragische dood van Anne Faber.
   
 • Inspectie onderzoekt aanloop dodelijke steekpartij metro Amsterdam
  De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar aanleiding van de dodelijke steekpartij in de Amsterdamse metro in juli 2017. Het onderzoek richt zich op het justitiële traject dat dader Philip O. heeft doorlopen voorafgaand aan het incident. Doel is om een volledig beeld te krijgen van de momenten waarop dader Philip O. met justitie in aanraking kwam en het handelen van de instanties die daarbij betrokken waren.
   

 • Inspectie start onderzoek taakuitvoering forensische zorg
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de taakuitvoering in de forensische zorg. In dit onderzoek betrekt de Inspectie niet alleen de instellingen die forensische zorg bieden, maar ook de organisaties waarmee deze instellingen samenwerken. De resultaten van het onderzoek leiden tot een landelijk beeld Forensische Zorg 2018.
   
 • Onderzoek Michael P.
  De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben hun plan van aanpak van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P gepubliceerd. De IJenV richt zich in het onderzoek op het verloop van de detentie en de besluitvorming over overplaatsingen en vrijheden. De IGJ richt zich specifiek op de kwaliteit van zorgverlening aan P. tijdens zijn detentie.