Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u de verdiepende onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Jeugd

  • Onderzoek naar twee incidenten JJI Den Hey-Acker
    Vier inspecties onderzoeken twee incidenten die dit jaar plaatsvonden met jonge gedetineerden in de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Het eerste incident betrof een gijzeling met dodelijke afloop in januari 2022. Een jongere die verbleef in Den Hey-Acker gijzelde tijdens zijn verlof twee JJI-medewerkers. De jongere is door de Belgische politie doodgeschoten. Bij een steekincident in april 2022 kwam een jonge gedetineerde om het leven en raakte een andere gewond. 
    De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie voeren dit gecombineerde onderzoek uit. Zij oefenen samen al geruime tijd intensief toezicht uit op alle JJI’s. Daarom gaan de inspecties in dit incidentenonderzoek ook na wat Den Hey-Acker heeft gedaan met eerdere aanbevelingen die zij deden in het kader van hun intensieve toezicht.
  • Inspecties onderzoeken hoe jeugdbescherming omging met gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
    De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt, in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming. Zij gaan na of de jeugdbescherming anders is omgegaan met gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire dan met andere gezinnen. 
  • Inspecties: RvdK heeft onvoldoende zicht op veiligheid kinderen op wachtlijst
    De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaan onderzoeken hoe de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zicht houdt op de veiligheid van kinderen die op zijn wachtlijst staan. De inspecties maken zich hierover al geruime tijd zorgen. De RvdK kan die bezorgdheid niet wegnemen.

Migratie

  • Onderzoek naar verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland
    De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken in welke mate de Dienst Terugkeer en Vertrek ook rekening houdt met de belangen van vreemdelingen om verantwoord vertrek uit Nederland te realiseren.
  • Inspectie volgt dossierbehandeling Taskforce IND
    In maart 2020 werd bij de IND een Taskforce ingesteld om de achterstanden in asielprocedures weg te werken. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat tot aan de zomer de beslisprocedure op asielaanvragen van Taskforcezaken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) volgen.

Nationale veiligheid

  • Vervolgonderzoek naar terroristenafdelingen in Nederland
    De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken of en hoe de terroristenafdelingen in Nederland de afgelopen jaren hun taakuitvoering hebben verbeterd. Zij wil onder meer weten hoe partijen met elkaar samenwerken als het gaat om de re-integratie van gedetineerden van de terroristenafdelingen naar de maatschappij. Ook kijkt de Inspectie naar de kennis en kunde van medewerkers op de terroristenafdeling en de inschatting van het risico op radicalisering van gedetineerden.

  • Onderzoek naar gebiedsgerichte opkomsttijden brandweer
    De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat plannen van veiligheidsregio’s beoordelen die uitgaan van een nieuw systeem van opkomsttijden voor de brandweer. De Inspectie JenV zal onder meer bepalen of die plannen eenduidige en toetsbare normen vatten voor de snelheid, de paraatheid, de capaciteit en de werkdruk van de brandweer.

Politie

  • Onderzoek naar verbetering klachtbehandeling door de politie
    Wanneer de politie zich onbehoorlijk gedraagt, dan hebben burgers het recht hierover een klacht in te dienen bij de politie. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken hoe de politie werkt aan het verbeteren van haar klachtbehandeling. De minister van Justitie en Veiligheid beloofde in 2016 aan de Tweede Kamer dat klachten van burgers beter zouden worden behandeld. De Inspectie gaat na wat van deze toezeggingen is terechtgekomen. 

  • Onderzoek naar kwaliteitszorg door politie
    De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de politie ervoor zorgt dat de kwaliteit van haar werk goed is en wat zij doet om een goed kwaliteitsniveau vast te houden.

Sanctietoepassing

  • Onderzoek naar functioneren PPC's
    De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het functioneren van de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s). In deze brede doorlichting schenkt zij bijzondere aandacht aan de positie van de gedetineerde patiënt.
  • Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en na detentie
    Om de kans op terugval in crimineel gedrag te verkleinen is het belangrijk dat tijdens en na detentie gewerkt wordt aan de re-integratie van gedetineerden. Allerlei partijen zoals gemeenten, gevangenissen en de reclassering helpen de gedetineerde te werken aan zijn toekomst. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Toezicht Sociaal Domein (TSD) gaan onderzoeken hoe de samenwerking verloopt bij deze bij de re-integratie betrokken organisaties en welke succesbepalende factoren en knelpunten zij ervaren.