Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u de verdiepende onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Jeugd

 • Onderzoek naar twee incidenten JJI Den Hey-Acker
  Vier inspecties onderzoeken twee incidenten die dit jaar plaatsvonden met jonge gedetineerden in de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Het eerste incident betrof een gijzeling met dodelijke afloop in januari 2022. Een jongere die verbleef in Den Hey-Acker gijzelde tijdens zijn verlof twee JJI-medewerkers. De jongere is door de Belgische politie doodgeschoten. Bij een steekincident in april 2022 kwam een jonge gedetineerde om het leven en raakte een andere gewond. 
  De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie voeren dit gecombineerde onderzoek uit. Zij oefenen samen al geruime tijd intensief toezicht uit op alle JJI’s. Daarom gaan de inspecties in dit incidentenonderzoek ook na wat Den Hey-Acker heeft gedaan met eerdere aanbevelingen die zij deden in het kader van hun intensieve toezicht.
 • Inspecties onderzoeken hoe jeugdbescherming omging met gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt, in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming. Zij gaan na of de jeugdbescherming anders is omgegaan met gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire dan met andere gezinnen. Zie hier de actuele status van dit onderzoek.
 • Inspecties: RvdK heeft onvoldoende zicht op veiligheid kinderen op wachtlijst
  De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaan onderzoeken hoe de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zicht houdt op de veiligheid van kinderen die op zijn wachtlijst staan. De inspecties maken zich hierover al geruime tijd zorgen. De RvdK kan die bezorgdheid niet wegnemen.

Migratie

 • Inspecties onderzoeken overlijden baby in Ter Apel
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoeken het overlijden van een baby in Ter Apel. De baby overleed 24 augustus 2022 in een sporthal die dienst doet als noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel, gemeente Westerwolde.

 • Onderzoek naar verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken in welke mate de Dienst Terugkeer en Vertrek ook rekening houdt met de belangen van vreemdelingen om verantwoord vertrek uit Nederland te realiseren.

Nationale veiligheid

 • Onderzoek naar Nationale Veiligheid Strategie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de zogeheten Nationale Veiligheid Strategie (NVS) werkt zoals die is bedoeld.

 • Vervolgonderzoek naar terroristenafdelingen in Nederland
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken of en hoe de terroristenafdelingen in Nederland de afgelopen jaren hun taakuitvoering hebben verbeterd. Zij wil onder meer weten hoe partijen met elkaar samenwerken als het gaat om de re-integratie van gedetineerden van de terroristenafdelingen naar de maatschappij. Ook kijkt de Inspectie naar de kennis en kunde van medewerkers op de terroristenafdeling en de inschatting van het risico op radicalisering van gedetineerden.

Politie

 • Onderzoek naar politie-opleiding persoonsbeveiliger
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de kwaliteit van de opleiding tot persoonsbeveiliger op de Politieacademie. Zij wil weten in hoeverre deze studie de studenten goed voorbereidt op het uitoefenen van deze functie.

 • Onderzoek naar verbetering klachtbehandeling door de politie
  Wanneer de politie zich onbehoorlijk gedraagt, dan hebben burgers het recht hierover een klacht in te dienen bij de politie. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken hoe de politie werkt aan het verbeteren van haar klachtbehandeling. De minister van Justitie en Veiligheid beloofde in 2016 aan de Tweede Kamer dat klachten van burgers beter zouden worden behandeld. De Inspectie gaat na wat van deze toezeggingen is terechtgekomen. 

 • Onderzoek naar kwaliteitszorg door politie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de politie ervoor zorgt dat de kwaliteit van haar werk goed is en wat zij doet om een goed kwaliteitsniveau vast te houden.

Sanctietoepassing

 • Onderzoek naar onttrekking tbs-gestelden uit FPC de Pompestichting
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de onttrekking van twee tbs-gestelden uit het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Pompestichting in Nijmegen onderzoeken. 
 • Onderzoek naar signalen misbruik vrouwelijke gedetineerden
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken wat er bij de gevangenis in Nieuwersluis bekend was over het seksueel misbruiken van vrouwelijke gedetineerden waar een gevangenismedewerker van wordt verdacht. Ze wil weten wat de inrichting met die (mogelijke) signalen heeft gedaan.
 • Onderzoek naar functioneren PPC's
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het functioneren van de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s). In deze brede doorlichting schenkt zij bijzondere aandacht aan de positie van de gedetineerde patiënt.
 • Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en na detentie
  Om de kans op terugval in crimineel gedrag te verkleinen is het belangrijk dat tijdens en na detentie gewerkt wordt aan de re-integratie van gedetineerden. Allerlei partijen zoals gemeenten, gevangenissen en de reclassering helpen de gedetineerde te werken aan zijn toekomst. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Toezicht Sociaal Domein (TSD) gaan onderzoeken hoe de samenwerking verloopt bij deze bij de re-integratie betrokken organisaties en welke succesbepalende factoren en knelpunten zij ervaren.