Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u de verdiepende onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Jeugd

Migratie

 • Onderzoek naar verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken in welke mate de Dienst Terugkeer en Vertrek ook rekening houdt met de belangen van vreemdelingen om verantwoord vertrek uit Nederland te realiseren.
 • Inspectie volgt dossierbehandeling Taskforce IND
  In maart 2020 werd bij de IND een Taskforce ingesteld om de achterstanden in asielprocedures weg te werken. De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat tot aan de zomer de beslisprocedure op asielaanvragen van Taskforcezaken bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) volgen.
 • Onderzoek naar behandeling asielaanvragen door de IND
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de behandeling van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de Algemene Asielprocedure. Eventuele knelpunten die daar ontstaan, kunnen doorwerken bij andere organisaties die een rol hebben in het asielproces.

Nationale veiligheid

 • Vervolgonderzoek naar terroristenafdelingen in Nederland
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken of en hoe de terroristenafdelingen in Nederland de afgelopen jaren hun taakuitvoering hebben verbeterd. Zij wil onder meer weten hoe partijen met elkaar samenwerken als het gaat om de re-integratie van gedetineerden van de terroristenafdelingen naar de maatschappij. Ook kijkt de Inspectie naar de kennis en kunde van medewerkers op de terroristenafdeling en de inschatting van het risico op radicalisering van gedetineerden.

 • Onderzoek naar gebiedsgerichte opkomsttijden brandweer
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat plannen van veiligheidsregio’s beoordelen die uitgaan van een nieuw systeem van opkomsttijden voor de brandweer. De Inspectie JenV zal onder meer bepalen of die plannen eenduidige en toetsbare normen vatten voor de snelheid, de paraatheid, de capaciteit en de werkdruk van de brandweer.

 • Inspectie JenV onderzoekt het onderwijs bij het IFV
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de kwaliteit van zijn onderwijs waarborgt. Zij wil inzicht krijgen in de voorwaarden die nodig zijn voor het bieden van goede opleidingen, trainingen en oefeningen.

Politie

 • Onderzoek naar politietoezicht op particuliere beveiligingsbedrijven
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de politie de werkwijze van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus controleert. De politie moet nagaan of deze bedrijven zich in de praktijk aan de regels houden.

 • Inspectie JenV onderzoekt kwaliteitszorg en examinering Politieacademie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt dit jaar hoe de Politieacademie haar kwaliteitszorg en examinering heeft geregeld. Het doel is na te gaan in hoeverre de Politieacademie over een werkend kwaliteitszorgsysteem beschikt dat leidt tot duurzame en navolgbare verbeteringen.

 • Onderzoek naar werkwijze van politie-onderdelenDe Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt diverse diensten bij de Landelijke Eenheid van de politie. Zij kijkt naar de werkwijze en onderlinge verhoudingen binnen die diensten en of die gevolgen hebben voor de manier waarop de diensten hun werk doen. Er loopt een onderzoek naar de Dienst Specialistische Operaties en er komt een beschouwing over de gehele Landelijke Eenheid.  De onderzoeken naar CTER en DLIO zijn gepubliceerd.

Sanctietoepassing

 • Onderzoek naar functioneren PPC's
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het functioneren van de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s). In deze brede doorlichting schenkt zij bijzondere aandacht aan de positie van de gedetineerde patiënt.
 • Onderzoek naar de kwaliteit van reclasseringsadviezen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de kwaliteit van reclasseringsadviezen bij de strafrechtkeuze voor jongeren, het voorkomen van huiselijkgeweld en elektronische monitoring.
 • Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en na detentie
  Om de kans op terugval in crimineel gedrag te verkleinen is het belangrijk dat tijdens en na detentie gewerkt wordt aan de re-integratie van gedetineerden. Allerlei partijen zoals gemeenten, gevangenissen en de reclassering helpen de gedetineerde te werken aan zijn toekomst. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Toezicht Sociaal Domein (TSD) gaan onderzoeken hoe de samenwerking verloopt bij deze bij de re-integratie betrokken organisaties en welke succesbepalende factoren en knelpunten zij ervaren.