Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Laatste update: 10 april 2018

Jeugd

 • Inspecties onderzoeken toezichthoudende taak door Raad voor de Kinderbescherming
  De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. doen onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De Inspecties toetsen op welke wijze de RvdK invulling geeft aan zijn toezichthoudende taak op de jeugdreclassering. Aanleiding voor het onderzoek zijn veranderingen in de berichtenstroom binnen de jeugdstrafrechtketen en signalen uit andere onderzoeken naar deze taak.

Migratie

 • Knelpunten in het vertrekproces van vreemdelingen
  Het vertrekproces van vreemdelingen zonder verblijfsrecht staat in dit onderzoek centraal. De Inspectie onderzoekt de oorzaken van de knelpunten bij de terugkeer van zogenoemde vertrekplichtige vreemdelingen.
   
 • Sociale veiligheid van kwetsbare vreemdelingen in asielzoekerscentra
  Voor de sociale veiligheid is het van belang dat personen zich veilig voelen en geen incidenten meemaken of zien gebeuren zoals lastig vallen, pesten, uitschelden, bedreigen, discriminatie, geweld, diefstal en andere vormen van ongepast gedrag. De Inspectie doet onderzoekt naar de wijze waarop de sociale veiligheid in asielzoekerscentra is gewaarborgd en welke aandacht daarbij is voor kwetsbare asielzoekers.

Nationale veiligheid

 • Vervolgonderzoek naar de continuïteit van meldkamers bij 1-1-2 meldingen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid en Agentschap Telecom gaan onderzoeken welke maatregelen meldkamers hebben genomen om de continuïteit van meldkamers te verbeteren.
   
 • Incidentonderzoek na de orkanen Irma, José en Maria op de BES-eilanden
  Op de eilanden is de rampenstructuur opgeschaald vanwege respectievelijk de storm Bret op Bonaire en de orkanen Irma, Jose en Maria op Sint Eustatius en Saba. De ervaringen opgedaan tijdens deze incidenten kunnen laten zien hoe de rampenbestrijding op de eilanden in de praktijk heeft gefunctioneerd en laten zien hoe de voorbereiding op rampen en crises zich verhoudt tot daadwerkelijk optreden.
   
 • Onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio
  De Inspectie ontvangt regelmatig signalen over de repressieve brandweerzorg (dit is onder andere het blussen van branden en het verlenen van hulp, bijvoorbeeld bij ongevallen). Deze signalen zijn voor de Inspectie aanleiding om te onderzoeken in hoeverre de inrichting van de repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio voldoet aan de geldende wetgeving en regelgeving.
   
 • Nulmeting van de repressieve brandweerzorg in Caribisch Nederland
  Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN). Het BKCN is gelijktijdig met de wijziging van de status van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 2010 gevormd. Voor 2010 kende elk eiland een eigen lokale brandweer. De Inspectie doet voor het eerst onderzoek naar de inrichting van de repressieve brandweerzorg op de drie eilanden.

Politie

 • Onderzoek politieopleidingen 2018
  Goed politieonderwijs is belangrijk  bij de ontwikkeling van de professionaliteit, het vakmanschap en de weerbaarheid van politiefunctionarissen. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit van het politieonderwijs en de examinering. In 2018 ligt de focus van dit toezicht op de opsporing. De Inspectie onderzoekt  in hoeverre het onderwijs van de Politieacademie de politiemedewerkers die werken in het opsporingsproces,  voorbereidt op het uitvoeren van hun functie.
   
 • Tweede onderzoek verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid OM
  De Inspectie gaat een vervolgonderzoek doen naar de afname van celmateriaal bij DNA-veroordeelden en de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen door meerdere organisaties in de strafrechtketen. Op deze twee punten constateerde de Commissie Hoekstra in de zaak ‘Bart van U.’ medio 2015 diverse tekortkomingen en namen de verschillende organisaties daarop verbetermaatregelen.

Sanctietoepassing

 • Inspectie start onderzoek taakuitvoering forensische zorg
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de taakuitvoering in de forensische zorg. In dit onderzoek betrekt de Inspectie niet alleen de instellingen die forensische zorg bieden, maar ook de organisaties waarmee deze instellingen samenwerken. De resultaten van het onderzoek leiden tot een landelijk beeld Forensische Zorg 2018.
   
 • Onderzoek forensisch psychiatrische afdeling Utrecht, Fivoor
  De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. gevraagd onderzoek te doen naar de feiten en gebeurtenissen op de forensisch psychiatrische afdeling Utrecht (voorheen Roosenburg), onderdeel van GGZ aanbieder Fivoor. Dit naar aanleiding van de tragische dood van Anne Faber.
   
 • Onderzoek Michael P.
  De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ i.o.) hebben hun plan van aanpak van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P gepubliceerd. De IJenV richt zich in het onderzoek op het verloop van de detentie en de besluitvorming over overplaatsingen en vrijheden. De IGJ i.o. richt zich specifiek op de kwaliteit van zorgverlening aan P. tijdens zijn detentie.
   
 • Onderzoek De Woenselse Poort
  De Inspectie voerde in 2016 een incidentonderzoek uit en concludeerde toen dat er sprake was van een onveilig leefklimaat en werkklimaat voor cliënten en medewerkers in De Woenselse Poort, onderdeel van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vervolgens is De Woenselse Poort gestart met een verbetertraject. In 2017 vonden vervolgbezoeken plaats om de voortgang van het verbetertraject te volgen.
   
 • Kwaliteit taakuitvoering gevangeniswezen
  Binnen het gevangeniswezen vonden de laatste jaren diverse ingrijpende veranderingen plaats ten gevolge van een afnemende capaciteitsbehoefte en bezuinigingen. Onder andere deze veranderingen geven de Inspectie aanleiding om nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van de taakuitvoering van het gevangeniswezen, gericht op drie geselecteerde risicovolle thema’s: de personeelsbezetting, de borging van de interne veiligheid en de omgang met gedetineerden.
   
 • Incident Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden
  Op 3 februari 2017 vindt er in het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden een ernstig incident plaats. Een tbs-gestelde valt een medewerker aan en steekt deze meerdere malen met een schaar. De medewerker overlijdt twee dagen later. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. doen gezamenlijk onderzoek naar deze fatale gebeurtenis.
   
 • Arrestantenregime binnen Penitentiaire Inrichtingen
  Voor het eerst onderzoekt de Inspectie het arrestantenregime binnen Penitentiaire Inrichtingen. De Inspectie JenV ontving signalen die wijzen op mogelijke knelpunten binnen de uitvoering van het arrestantenregime. Om hier meer zicht op te krijgen voerde de Inspectie een oriënterend onderzoek uit.

Overig