Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Laatste update: 5 juni 2018

Jeugd

 • Inspecties onderzoeken toezichthoudende taak door Raad voor de Kinderbescherming
  De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. doen onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De Inspecties toetsen op welke wijze de RvdK invulling geeft aan zijn toezichthoudende taak op de jeugdreclassering. Aanleiding voor het onderzoek zijn veranderingen in de berichtenstroom binnen de jeugdstrafrechtketen en signalen uit andere onderzoeken naar deze taak.

Migratie

 • Inspectie onderzoekt overerlijden asielzoeker in ebtl Hoogeveen
  Een 32-jarige Algerijnse asielzoeker kwam op 9 maart jl. ten val en overleed een dag later in het ziekenhuis. De Inspectie onderzoekt de niet natuurlijke dood van de man in de Hoogeveense extra begeleiding- en toezichtslocatie (ebtl).
   
 • Knelpunten in het vertrekproces van vreemdelingen
  Het vertrekproces van vreemdelingen zonder verblijfsrecht staat in dit onderzoek centraal. De Inspectie onderzoekt de oorzaken van de knelpunten bij de terugkeer van zogenoemde vertrekplichtige vreemdelingen.
   
 • Sociale veiligheid van kwetsbare vreemdelingen in asielzoekerscentra
  Voor de sociale veiligheid is het van belang dat personen zich veilig voelen en geen incidenten meemaken of zien gebeuren zoals lastig vallen, pesten, uitschelden, bedreigen, discriminatie, geweld, diefstal en andere vormen van ongepast gedrag. De Inspectie doet onderzoekt naar de wijze waarop de sociale veiligheid in asielzoekerscentra is gewaarborgd en welke aandacht daarbij is voor kwetsbare asielzoekers.

Nationale veiligheid

Politie

 • Onderzoek politieopleidingen 2018
  Goed politieonderwijs is belangrijk  bij de ontwikkeling van de professionaliteit, het vakmanschap en de weerbaarheid van politiefunctionarissen. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit van het politieonderwijs en de examinering. In 2018 ligt de focus van dit toezicht op de opsporing. De Inspectie onderzoekt  in hoeverre het onderwijs van de Politieacademie de politiemedewerkers die werken in het opsporingsproces,  voorbereidt op het uitvoeren van hun functie.
   
 • Tweede onderzoek verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid OM
  De Inspectie gaat een vervolgonderzoek doen naar de afname van celmateriaal bij DNA-veroordeelden en de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen door meerdere organisaties in de strafrechtketen. Op deze twee punten constateerde de Commissie Hoekstra in de zaak ‘Bart van U.’ medio 2015 diverse tekortkomingen en namen de verschillende organisaties daarop verbetermaatregelen.

Sanctietoepassing

 • Inspectie start onderzoek taakuitvoering forensische zorg
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de taakuitvoering in de forensische zorg. In dit onderzoek betrekt de Inspectie niet alleen de instellingen die forensische zorg bieden, maar ook de organisaties waarmee deze instellingen samenwerken. De resultaten van het onderzoek leiden tot een landelijk beeld Forensische Zorg 2018.
   
 • Onderzoek forensisch psychiatrische afdeling Utrecht, Fivoor
  De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. gevraagd onderzoek te doen naar de feiten en gebeurtenissen op de forensisch psychiatrische afdeling Utrecht (voorheen Roosenburg), onderdeel van GGZ aanbieder Fivoor. Dit naar aanleiding van de tragische dood van Anne Faber.
   
 • Onderzoek Michael P.
  De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ i.o.) hebben hun plan van aanpak van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P gepubliceerd. De IJenV richt zich in het onderzoek op het verloop van de detentie en de besluitvorming over overplaatsingen en vrijheden. De IGJ i.o. richt zich specifiek op de kwaliteit van zorgverlening aan P. tijdens zijn detentie.

Overig