Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u de verdiepende onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Jeugd

 • Onderzoek naar twee incidenten JJI Den Hey-Acker
  Vier inspecties onderzoeken twee incidenten die dit jaar plaatsvonden met jonge gedetineerden in de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. Het eerste incident betrof een gijzeling met dodelijke afloop in januari 2022. Een jongere die verbleef in Den Hey-Acker gijzelde tijdens zijn verlof twee JJI-medewerkers. De jongere is door de Belgische politie doodgeschoten. Bij een steekincident in april 2022 kwam een jonge gedetineerde om het leven en raakte een andere gewond. 
  De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie voeren dit gecombineerde onderzoek uit. Zij oefenen samen al geruime tijd intensief toezicht uit op alle JJI’s. Daarom gaan de inspecties in dit incidentenonderzoek ook na wat Den Hey-Acker heeft gedaan met eerdere aanbevelingen die zij deden in het kader van hun intensieve toezicht.
 • Inspecties onderzoeken hoe jeugdbescherming omging met gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt, in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming. Zij gaan na of de jeugdbescherming anders is omgegaan met gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire dan met andere gezinnen. Zie hier de actuele status van dit onderzoek.
 • Inspecties: RvdK heeft onvoldoende zicht op veiligheid kinderen op wachtlijst
  De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaan onderzoeken hoe de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zicht houdt op de veiligheid van kinderen die op zijn wachtlijst staan. De inspecties maken zich hierover al geruime tijd zorgen. De RvdK kan die bezorgdheid niet wegnemen.

Migratie

 • Inspecties onderzoeken overlijden baby in Ter Apel
  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoeken het overlijden van een baby in Ter Apel. De baby overleed 24 augustus 2022 in een sporthal die dienst doet als noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel, gemeente Westerwolde.

Nationale veiligheid/Security

 • Onderzoek naar voorlichting over brandveilig leven
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de regionale voorlichtingsprogramma’s van de brandweer. De brandweer geeft burgers voorlichting hoe zij brand kunnen voorkomen en wat ze kunnen doen als het toch mis gaat. De Inspectie JenV onderzoekt hoe de brandweer dit doet, over welke middelen zij hiervoor beschikt en of de brandweer inzicht heeft in haar bereik van burgers.

 • Onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering
  Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie dienen alert te zijn op signalen dat mensen radicaliseren. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe deze partijen hierin samenwerken.

Politie

 • Oriënterend onderzoek naar handelen politie inzake kinderporno Donny M.
  De Inspectie Justitie en Veiligheid is een oriëntatie gestart naar het handelen van de politie nadat deze in 2021 kinderporno aantrof op de mobiele telefoon van Donny M. Hij wordt ervan verdacht in juni 2022 de 9-jarige Gino om het leven te hebben gebracht.
 • Onderzoek naar handelen politie bij confrontatie Staphorst
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het optreden van de politie bij een confrontatie op zaterdag 19 november tussen anti-Zwarte Pietdemonstranten en hun tegenstanders in Staphorst.
 • Vervolgonderzoek naar aanpak (ex-)partnerstalking
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of en hoe de aanpak van stalking door (ex-)partners is verbeterd. Zij wil onder meer weten welke verbetermaatregelen zijn genomen en of er toereikende aandacht is voor de bescherming van de slachtoffers.
 • Vervolgonderzoek naar benadering van zedenslachtoffers door politie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat na of zedenrechercheurs nu meer aandacht hebben voor behoeften en verwachtingen van zedenslachtoffers dan voorheen.
 • Onderzoek naar verbetering klachtbehandeling door de politie
  Wanneer de politie zich onbehoorlijk gedraagt, dan hebben burgers het recht hierover een klacht in te dienen bij de politie. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken hoe de politie werkt aan het verbeteren van haar klachtbehandeling. De minister van Justitie en Veiligheid beloofde in 2016 aan de Tweede Kamer dat klachten van burgers beter zouden worden behandeld. De Inspectie gaat na wat van deze toezeggingen is terechtgekomen.
 • Onderzoek naar kwaliteitszorg door politie
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de politie ervoor zorgt dat de kwaliteit van haar werk goed is en wat zij doet om een goed kwaliteitsniveau vast te houden.

Sanctietoepassing

 • Onderzoek naar onttrekking tbs-gestelden uit FPC de Pompestichting
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de onttrekking van twee tbs-gestelden uit het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Pompestichting in Nijmegen onderzoeken. 
 • Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en na detentie
  Om de kans op terugval in crimineel gedrag te verkleinen is het belangrijk dat tijdens en na detentie gewerkt wordt aan de re-integratie van gedetineerden. Allerlei partijen zoals gemeenten, gevangenissen en de reclassering helpen de gedetineerde te werken aan zijn toekomst. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Toezicht Sociaal Domein (TSD) gaan onderzoeken hoe de samenwerking verloopt bij deze bij de re-integratie betrokken organisaties en welke succesbepalende factoren en knelpunten zij ervaren.

TSD

 • Toezicht Sociaal Domein onderzoekt zorg en begeleiding aan Donny M.
  Toezicht Sociaal Domein gaat onderzoeken in hoeverre er passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend aan Donny M. en hoe betrokken partijen in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein hebben samengewerkt. M. wordt verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de 9-jarige Gino in juni 2022.