Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Laatste update: 13 april 2021

Jeugd

 • Inspecties: RvdK heeft onvoldoende zicht op veiligheid kinderen op wachtlijst
  De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaan onderzoeken hoe de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zicht houdt op de veiligheid van kinderen die op zijn wachtlijst staan. De inspecties maken zich hierover al geruime tijd zorgen. De RvdK kan die bezorgdheid niet wegnemen.

Migratie

 • Onderzoek informatieoverdracht ter voorkoming van illegaal verblijf van criminele vreemdelingen
  Diverse organisaties moeten onderling informatie delen over illegale vreemdelingen die worden verdacht van of veroordeeld zijn voor een misdrijf in Nederland. Doel is te voorkomen dat zij hier blijven terwijl ze het land uit moeten. De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of de betrokken organisaties1  elkaar de benodigde informatie verstrekken om zulke vreemdelingenzaken af te handelen.
   
 • Vervolgonderzoek naar aanpak van overlastgevende asielzoekers
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de aanpak van asielzoekers die overlast veroorzaken. Zij gaat na of organisaties die betrokken zijn bij de opvang van deze asielzoekers voldoende kunnen doen om hun overlast en criminaliteit te beperken.
   
 • Onderzoek naar grenstoezicht en opsporing door de KMar
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe de Koninklijke Marechaussee (KMar) mensensmokkel aanpakt op luchthavens, snelwegen en in treinen.
   
 • Onderzoek naar behandeling asielaanvragen door de IND
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de behandeling van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de Algemene Asielprocedure. Eventuele knelpunten die daar ontstaan, kunnen doorwerken bij andere organisaties die een rol hebben in het asielproces.

Nationale veiligheid

 • Onderzoek naar gebiedsgerichte opkomsttijden brandweer
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat plannen van veiligheidsregio’s beoordelen die uitgaan van een nieuw systeem van opkomsttijden voor de brandweer. De Inspectie JenV zal onder meer bepalen of die plannen eenduidige en toetsbare normen vatten voor de snelheid, de paraatheid, de capaciteit en de werkdruk van de brandweer.

 • Onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de aanpak van de coronacrisis. Zij gaat na hoe betrokken organisaties en bestuursorganen samenwerken bij de bestrijding van Covid-19 en wat daaruit te leren valt.

 • Inspectie onderzoekt informatiebeveiliging meldkamers
  Omdat burgers er op moeten kunnen vertrouwen dat ze in noodsituaties hulpdiensten kunnen bereiken, gaat de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoeken of meldkamers in Nederland hun informatiebeveiliging op orde hebben zodat ze weerbaar zijn tegen cyberdreigingen.

 • Inspectie JenV onderzoekt het onderwijs bij het IFV
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de kwaliteit van zijn onderwijs waarborgt. Zij wil inzicht krijgen in de voorwaarden die nodig zijn voor het bieden van goede opleidingen, trainingen en oefeningen.

 • Schietincident Utrecht: Inspectie JenV valideert evaluaties betrokken organisaties
  Organisaties en hulpdiensten die zijn ingezet bij het schietincident in de Utrechtse tram op 18 maart jl. onderzoeken hun eigen functioneren hierbij. De Inspectie Justitie en Veiligheid valideert deze evaluaties om de betrouwbaarheid van de resultaten te meten.

Politie

Sanctietoepassing

 • Onderzoek naar functioneren PPC's
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het functioneren van de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s). In deze brede doorlichting schenkt zij bijzondere aandacht aan de positie van de gedetineerde patiënt.
 • Onderzoek naar de kwaliteit van reclasseringsadviezen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de kwaliteit van reclasseringsadviezen bij de strafrechtkeuze voor jongeren, het voorkomen van huiselijkgeweld en elektronische monitoring.

Caribisch Nederland

 • Onderzoek naar brandweerzorg Caribisch Nederland
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat de brandweerzorg op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onderzoeken. De Inspectie kijkt naar de risicobeheersing door de brandweer, naar de vakbekwaamheid van het personeel en in hoeverre eerdere aanbevelingen zijn opgevolgd.