Lopende onderzoeken

Op deze pagina vindt u onderzoeken die de Inspectie Justitie en Veiligheid uitvoert. Meer informatie over de verschillende vormen van toezicht door de Inspectie, vindt u onder het kopje 'Soorten onderzoek'.

Laatste update: 6 november 2018

Jeugd

 • Inspecties onderzoeken toezichthoudende taak door Raad voor de Kinderbescherming
  De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doen onderzoek naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De Inspecties toetsen op welke wijze de RvdK invulling geeft aan zijn toezichthoudende taak op de jeugdreclassering. Aanleiding voor het onderzoek zijn veranderingen in de berichtenstroom binnen de jeugdstrafrechtketen en signalen uit andere onderzoeken naar deze taak.

Migratie

 • Onderzoek naar handelen van organisaties in terugkeerproces Armeense kinderen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het terugkeerproces in de zaak van de Armeense kinderen Lili en Howick. Zij bekijkt of alle betrokken organisaties volgens de wet- en regelgeving hebben gehandeld in de periode na de uitspraak van de Raad van State tot en met de datum van het geplande vertrek.

 • Opvangtraject overleden asielzoeker Hoogeveen centraal in onderzoek
  Een 32-jarige Algerijnse asielzoeker kwam op 9 maart jl. ten val en overleed een dag later in het ziekenhuis. De Inspectie onderzoekt de niet natuurlijke dood van de man in de Hoogeveense extra begeleiding- en toezichtslocatie (ebtl).
   
 • Inspectie onderzoekt gedwongen begeleide terugkeer naar Bangladesh
  De Inspectie JenV is een onderzoek gestart naar de gedwongen begeleide terugkeer van een vreemdeling naar Bangladesh. De Inspectie onderzoekt hoe de informatie-uitwisseling met de Bengaalse autoriteiten is verlopen en op welke wijze partijen in de strafrechtketen en de vreemdelingenketen elkaar hebben geïnformeerd.
   
 • Onderzoek informatieoverdracht in de asielketen
  De inspecties JenV en IGJ onderzoeken het effect van maatregelen die zijn genomen om de informatieoverdracht in de asielketen te verbeteren. Beide Inspecties constateerden eerder gebreken bij het verzamelen, vastleggen en delen van informatie, met soms ernstige risico’s voor vreemdelingen tot gevolg. Met het vervolgonderzoek willen de Inspecties een zorgvuldig en veilig proces door uitvoeringsorganisaties in de asielketen stimuleren.

Nationale veiligheid

Politie

 • Inspectie neemt kwaliteit opsporing door politie onder de loep
  In 2018 staat het toezicht op de politie van de Inspectie JenV in het teken van de kwaliteit van de opsporing. De Inspectie focust zich hierbij op de selectie en toewijzing van zaken en de kwaliteit van intelligence en het gebruik daarvan door de recherche.

Sanctietoepassing

 • Onderzoek detentieregime op terroristen afdelingen van gevangenissen
  De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt het detentieregime op de speciale terroristen afdeling van de gevangenis in Vught en die van De Schie in Rotterdam. De Inspectie wil weten of het verblijf en de manier waarop gedetineerden worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving van voldoende kwaliteit zijn.
   

 • Onderzoek forensisch psychiatrische afdeling Utrecht, Fivoor
  De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gevraagd onderzoek te doen naar de feiten en gebeurtenissen op de forensisch psychiatrische afdeling Utrecht (voorheen Roosenburg), onderdeel van GGZ aanbieder Fivoor. Dit naar aanleiding van de tragische dood van Anne Faber.
   
 • Inspectie onderzoekt aanloop dodelijke steekpartij metro Amsterdam
  De Inspectie Justitie en Veiligheid start een onderzoek naar aanleiding van de dodelijke steekpartij in de Amsterdamse metro in juli 2017. Het onderzoek richt zich op het justitiële traject dat dader Philip O. heeft doorlopen voorafgaand aan het incident. Doel is om een volledig beeld te krijgen van de momenten waarop dader Philip O. met justitie in aanraking kwam en het handelen van de instanties die daarbij betrokken waren.
   

 • Inspectie start onderzoek taakuitvoering forensische zorg
  De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de taakuitvoering in de forensische zorg. In dit onderzoek betrekt de Inspectie niet alleen de instellingen die forensische zorg bieden, maar ook de organisaties waarmee deze instellingen samenwerken. De resultaten van het onderzoek leiden tot een landelijk beeld Forensische Zorg 2018.
   
 • Onderzoek Michael P.
  De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben hun plan van aanpak van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P gepubliceerd. De IJenV richt zich in het onderzoek op het verloop van de detentie en de besluitvorming over overplaatsingen en vrijheden. De IGJ richt zich specifiek op de kwaliteit van zorgverlening aan P. tijdens zijn detentie.