Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U stuurt uw Woo-verzoek naar een organisatie die onder de Wet open overheid valt. De Inspectie JenV valt daar ook onder.

U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen, bijvoorbeeld per e-mail.
Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat u nog wordt gebeld door de overheid, met wat extra vragen. Het is dus handig als u bij het verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft.