De toezichthoudende taak van de Raad voor de Kinderbescherming

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houden toezicht op de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De RvdK vervult binnen de jeugdstrafrechtketen een belangrijke rol. Zo bewaakt hij de continuïteit en borgt de samenhang tussen de verschillende activiteiten van partners in de jeugdstrafrechtketen. De toezichthoudende taak van de RvdK op de jeugdreclassering is hier een onderdeel van.