Inspecties beëindigen verscherpt toezicht op twee jeugdbeschermingsregio’s

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren al geruime tijd dat de jeugdbescherming in heel Nederland door structurele problemen onder druk staat. Toch is het de jeugdbeschermingsregio’s Rijnmond en Zuid West gelukt een aanpak te kiezen die leidt tot tijdige passende hulp voor kinderen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. In de jeugdbeschermingsregio Noord-Holland/Amsterdam is dit ondanks grote inzet nog niet gelukt. Daarom verlengen de inspecties de uitvoering van het verscherpte toezicht in deze jeugdbeschermingsregio met zes maanden. 

Dit schrijven de inspecties in drie regiorapporten over het verscherpte toezicht dat zij de afgelopen zes maanden in deze jeugdbeschermingsregio’s uitvoerden.

Kwetsbare kinderen

Sinds 2019 hebben de inspecties gezamenlijk meerdere keren vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig onder druk staat. 
In de zomer van 2021 constateerden de inspecties dat alle inzet op veel plekken in het land heeft geleid tot verbetering voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Maar op een aantal plekken moesten kinderen nog te lang wachten op passende hulp. De inspecties besloten in vier jeugdbeschermingsregio’s (Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West) verscherpt toezicht uit te voeren en indringende gesprekken te hebben met betrokken gemeenten en regio’s. Dit omdat het in deze regio’s nog niet goed ging.

Verscherpt toezicht

De inspecties hebben de ontwikkelingen in deze regio’s het afgelopen half jaar intensief gevolgd. Er is onder meer gesproken met verschillende professionals die een rol spelen in de jeugdbescherming en met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in de regio’s. 

De inspecties concluderen dat de jeugdhulpregio’s Rijnmond en Zuid West in de periode van het verscherpt toezicht tot een aanpak zijn gekomen die op termijn kan leiden tot genoeg en goed passend specialistisch hulpaanbod voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Alle inzet van de jeugdbeschermingsregio Noord-Holland/Amsterdam heeft echter nog steeds niet geleid tot tijdige passende hulp voor de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Er is ook nog geen gezamenlijke aanpak die op korte termijn leidt tot passende hulp voor deze kinderen. 

Over de jeugdbeschermingsregio Brabant hebben de inspecties nog meer tijd nodig om conclusies over het vervolg te trekken. Zij rapporteren hier later over.

Hoe nu verder

Het verscherpt toezicht in Noord-Holland/Amsterdam verlengen de inspecties met een half jaar. Daarnaast blijven ze de regio’s Rijnmond en Zuid West volgen om te zien of alle kinderen met een maatregel tijdig passende hulp krijgen. 

Verder blijven de inspecties het Rijk en alle partijen in de jeugdbeschermingshulpregio’s aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor passende hulp die snel kan starten.

Kinderen op een schooplein
Beeld: ©Dieuwertje Koomen / Rijksmediatheek