Sociale Veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra

In dit onderzoek staat de sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra centraal. Voor de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is een belangrijk uitgangspunt dat onder alle omstandigheden aan alle bewoners een veilige leefomgeving geboden wordt. De Inspectie JenV onderzocht hoe het ministerie van JenV en het COA invulling hebben gegeven aan beleid om de sociale veiligheid van bewoners te borgen, hoe dat beleid in de praktijk wordt uitgevoerd en gemonitord en welke risico’s en knelpunten zich voordoen.