Rapport over het overlijden van Alexander Dolmatov gepubliceerd

De Inspectie Veiligheid en Justitie doet in dit rapport verslag van haar onderzoek naar het handelen van de Nederlandse overheid ten aanzien van de Russische staatsburger Alexander Dolmatov. De heer Dolmatov overleed op 17 januari 2013 in zijn cel in het Detentiecentrum Rotterdam, waar hij verbleef in verband met zijn voorgenomen uitzetting naar Rusland.

Onderzoek

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Inspectie VenJ verzocht te onderzoeken of de Nederlandse overheid zorgvuldig heeft gehandeld.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag:
“Is zorgvuldig gehandeld door de overheid bij het in bewaring stellen van betrokkene, en gedurende de periode dat betrokkene in vreemdelingenbewaring verbleef? Dit omvat ook de handelwijze en alertheid van de verschillende ketenpartners betreffende de eerdere medische toestand van betrokkene, alsmede de overdracht van relevante informatie rondom de toestand van betrokkene tussen deze ketenpartners.”

De Inspectie heeft in dit kader gekeken naar de insluiting van de heer Dolmatov in het arrestantencomplex van de politie en in het Detentiecentrum Rotterdam. Ook is gekeken naar de overdracht van relevante informatie. Op verzoek van de Inspectie VenJ is de medische zorg onderzocht door de Inspectie Gezondheidszorg.

Onzorgvuldig handelen

In samenhang bezien komt de Inspectie VenJ tot het oordeel dat er op verschillende momenten door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Dit geldt ook voor hen die betrokken zijn bij de aan de heer Dolmatov na zijn inbewaringstelling geboden juridische bijstand en medische zorg. De Inspectie kan niet beoordelen of zorgvuldiger handelen door de Nederlandse overheid uiteindelijk tot een andere afloop had geleid. Wel stelt zij vast dat Dolmatov ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld, dat er ten aanzien van de verleende rechtsbijstand niet conform wet- en regelgeving is gehandeld en dat de verstrekte medische zorg tekort is geschoten.

Het onzorgvuldig handelen van de Nederlandse overheid is niet alleen toe te schrijven aan het handelen of nalaten van functionarissen, maar ook aan de afhankelijkheid van – en het vertrouwen in – de systemen, procedures en formulieren die die functionarissen bij hun besluiten in die keten ondersteunen. Het is de Inspectie gebleken dat de systemen, procedures en formulieren in de praktijk te vaak summiere, onduidelijke en soms zelfs onjuiste informatie bevatten en dat ze onderling onvoldoende accuraat en actueel op elkaar aansluiten. Het is zorgelijk te signaleren dat deze systeemomissies voor een belangrijk deel bekend zijn bij de betrokken ketenpartners.

In het rapport ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’ vindt u een meer gedetailleerde weergave van de bevindingen van de Inspectie.