Begeleide gedwongen terugkeer van vreemdelingen in 2014

Met ingang van 2014 houdt de Inspectie Veiligheid en Justitie toezicht op de begeleide gedwongen terugkeer van vreemdelingen. In haar eerste rapportage over het terugkeerproces blijkt dat de betrokken ketenpartners vooruitgang hebben geboekt op het gebied van onderlinge informatie-uitwisseling. De Inspectie constateert desondanks dat hierin nog ruimte is voor verbetering. Met name informatie-uitwisseling over de medische en psychische gesteldheid van de terugkerende vreemdeling verdient hierbij aandacht. De Inspectie stelt dit verbeterpunt ook aan de orde in de recent door haar gepubliceerde Monitor Vreemdelingenketen II.

De Inspectie constateert daarnaast dat de betrokken uitvoerders de uit te zetten vreemdelingen op professionele wijze en met respect voor hun waardigheid begeleiden. De uitvoerders hebben daarbij oog voor de veiligheid van alle bij dit proces betrokken personen. Om de veiligheid in het terugkeerproces te waarborgen worden zo nodig dwangmiddelen toegepast. Dit gebeurt op een naar mening van de Inspectie proportionele en beheerste wijze.

Het komt voor dat vreemdelingen relatief kort voor vertrek van het vliegtuig worden overgedragen aan de begeleiders van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. In die gevallen is er weinig tijd voor het verrichten van de handelingen die noodzakelijk zijn voor het vertrek. De Inspectie ziet hierin een risico omdat dit er toe kan leiden dat de zorgvuldigheid in de uitvoering van het terugkeerproces onder druk kan komen te staan.

In het rapport ‘Begeleide en gedwongen terugkeer van vreemdelingen in 2014’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.