De tijdelijke (opvang)voorzieningen voor asielzoekers onder de loep

De onvoorziene hoge instroom van asielzoekers vraagt om tijdelijke (opvang)voorzieningen. De medewerkers van de verschillende uitvoeringsorganisaties die daarbij zijn betrokken staan onder grote druk om alles in goede banen te leiden. De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) heeft in de maanden september en oktober 2015 een schouw uitgevoerd om een beeld te krijgen van de tijdelijke (opvang)voorzieningen.

Inzicht in kwaliteit (opvang)voorzieningen

Het doel van deze schouw is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen. De vraag die daarbij centraal staat is of de tijdelijke opvangvoorzieningen een veilige, leefbare en beheersbare omgeving bieden aan zowel de asielzoekers als aan de betrokken medewerkers.

Veilige, leefbare en beheersbare omgeving

De Inspectie VenJ concludeert dat de tijdelijke opvangvoorzieningen zowel aan asielzoekers als aan betrokken medewerkers momenteel een veilige, leefbare en beheersbare omgeving bieden.

Dat de opvang van asielzoekers beheersbaar verloopt heeft volgens de Inspectie onder andere te maken met de goede leiding en coördinatie, de duidelijke communicatie richting asielzoekers en de voldoende aanwezigheid en toegankelijkheid van basisvoorzieningen. Een ander aspect dat bijdraagt aan de beheersbaarheid is het feit dat men tot dusverre relatief kort (enkele maanden) van de tijdelijke opvangvoorzieningen gebruik heeft hoeven maken. Als deze verblijfsduur toeneemt zal dit naar verwachting meer druk leggen op de kritische processen.

Aandachtspunten

De Inspectie VenJ ziet ten aanzien van de kwaliteit van de tijdelijke (opvang)voorzieningen twee aandachtspunten. Ten eerste ten aanzien van de borging van de kwaliteit van de tijdelijke opvangvoorzieningen in de toekomst. Daarbij moet men nadrukkelijk oog hebben voor de gevolgen van een langer verblijf binnen de tijdelijke opvanglocaties dan men oorspronkelijk voor ogen had.

Ten tweede ten aanzien van de registratie en identificatie van asielzoekers. Hierbij voorziet de Inspectie VenJ dat door de summiere wijze waarop de registratie en identificatie van asielzoekers is uitgevoerd, knelpunten ontstaan bij de inhoudelijke beoordeling van asielaanvragen.

In het rapport ‘De tijdelijke (opvang)voorzieningen voor asielzoekers onder de loep’ vindt u een meer gedetailleerde weergave van de bevindingen van de Inspectie.