Onderzoek ter verbetering leefbaarheid en veiligheid noodopvang van kwetsbare asielzoekers

Plan van aanpak ‘De opvang van kwetsbare asielzoekers in de noodopvang’ wordt herzien (zie nieuwsbericht van 28 april 2016).

Vanwege de onverwacht sterke stijging van de instroom van asielzoekers zijn tijdelijk noodopvanglocaties ingericht. Binnen deze tijdelijke voorzieningen vraagt de positie van kwetsbare groepen bijzondere aandacht. Onder kwetsbare groepen wordt hier verstaan groepen van personen die vanwege hun geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en/of geloofsovertuiging een (kwetsbare) minderheid vormen binnen de op te vangen groep asielzoekers.

Aanleiding

Uit diverse signalen blijkt dat kwetsbare asielzoekers binnen zowel de reguliere- als de noodopvangvoorzieningen een groter risico lopen geconfronteerd te worden met agressie, dwang en gevoelens van onveiligheid dan andere asielzoekers.

Doelstelling

De Inspectie Veiligheid en Justitie wil met dit onderzoek een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid binnen de noodopvang voor kwetsbare (groepen) personen.

Probleemstelling

De probleemstelling (hoofdvraag) van dit onderzoek luidt als volgt: ‘In hoeverre is de noodopvang leefbaar en veilig voor kwetsbare asielzoekers?’