Rapport 'Het overlijden van een Irakese asielzoeker in de noodopvang in Alphen aan den Rijn' verschenen

Op 16 januari 2016 pleegde een Irakese asielzoeker (A.) zelfmoord in de pre-POL locatie (noodopvang) in Alphen aan den Rijn. Deze tragische gebeurtenis leidde tot vragen in media en politiek. De Inspectie deed onderzoek naar het handelen van de ketenpartners voorafgaand aan de suïcide. In de media werd gesteld dat A. ten einde raad zou zijn geweest over de lange wachttijd voor de behandeling van zijn asielaanvraag en dat hij terug wilde keren naar zijn vaderland, maar daartoe geen mogelijkheden zou hebben gezien of gekregen.

Na onderzoek bij een groot aantal betrokken partijen, concludeert de Inspectie Inspectie Veiligheid en Justitie dat de betrokken partijen in de vreemdelingenketen ten aanzien van A. zorgvuldig hebben gehandeld in de periode dat betrokkene in Nederland verbleef. Wel zijn er een aantal verbetermogelijkheden geconstateerd. Deze hebben met name betrekking op de verbetering van de informatievoorziening richting asielzoekers over doorstroming naar de algemene asielprocedure en over vertrekmogelijkheden.