Begeleide terugkeer vreemdelingen in 2018 verloopt goed, informatie-uitwisseling kan beter

De begeleide terugkeer van vreemdelingen verliep in 2018 veilig en humaan. Wel moeten partijen zorgvuldiger omgaan met het delen van informatie. Bij gebrekkige informatiedeling bestaat het risico dat partijen betrokken bij het vertrekproces1  zich onvoldoende kunnen voorbereiden, wat de kans op fouten tijdens de terugkeer vergroot. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in het Jaarbeeld Terugkeer 2018.

Vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven, zijn verplicht Nederland te verlaten. Als zij niet zelfstandig vertrekken kunnen zij worden uitgezet. In 2018 is de Inspectie 1450 keer op de hoogte gesteld van een voorgenomen uitzetting. Inspecteurs gingen in  98 van de 1450 uitzettingen mee en beoordeelden het vervoer naar de luchthaven, de voorbereidingen op de luchthaven, de vlucht naar het land van bestemming en/of de overdracht aan de ontvangende autoriteiten.

De Inspectie constateert dat partijen betrokken bij de terugkeer hun werk goed uitvoeren. Ze houden zich aan de regels en passen, indien nodig, maatwerk toe om de terugkeer zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij het vervoer naar de luchthaven kan de  informatievoorziening aan medewerkers Dienst Vervoer &Ondersteuning (DV&O) worden verbeterd. Hetzelfde geldt voor de informatie die de Koninklijke Marechaussee nodig heeft om de terugkeer goed voor te bereiden en te begeleiden.

De Inspectie beveelt de uitvoerders van het terugkeerproces  aan om de informatie-uitwisseling via het informatiesysteem SIGMA te verbeteren. Uitwisseling van informatie over de gezondheid van de vreemdeling verdient hierbij extra aandacht. Het is belangrijk dat alle partijen zich meer verdiepen in elkaars rol zodat ze goed kunnen inschatten welke informatie relevant is in de samenwerking met elkaar. SIGMA dreigt anders dreigt anders een willekeurige verzameling van gegevens te worden, in plaats van een overzicht met bruikbare informatie.

(1) Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Koninklijke Marechaussee (KMar), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel van de politie (AVIM), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

""
Beeld: Mediatheek Rijksoverheid