Onderzoek naar verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) gaat onderzoeken in welke mate de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ook rekening houdt met de belangen van vreemdelingen om verantwoord vertrek uit Nederland te realiseren. 

Vreemdelingen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Idealiter gebeurt dat zelfstandig, al dan niet met hulp van organisaties  die de vreemdelingen ondersteunen bij een zelfstandige en duurzame terugkeer. Vertrekt een vreemdeling niet zelfstandig, dan kan de DT&V, verantwoordelijk voor het terugkeerproces van vreemdelingen, overgaan tot begeleide uitzetting. 
Bij de DT&V zijn zogenaamde regievoerders verantwoordelijk voor het terugkeerproces. Zij dienen op verschillende toetsingsmomenten in het terugkeerproces te controleren of bijzondere omstandigheden, zoals een verslechterde medische situatie, ertoe kunnen leiden dat er (tijdelijk) wordt afgezien van een vertrek. Ook moeten zij aandacht schenken aan (realistische) terugkeerondersteuning van vreemdelingen, zoals begeleiding of scholing, gericht op duurzame terugkeer. Tot slot is ook de informatie-uitwisseling tussen DT&V en netwerkpartners zoals het COA van belang om de terugkeer snel en effectief te laten verlopen. 
De Inspectie JenV gaat in haar onderzoek onder meer na hoe de gespreksvoering tussen regievoerders en vreemdelingen verloopt en hoe regievoerders zijn toegerust en opgeleid om terugkeertrajecten in goede banen te leiden. Ook wil de Inspectie weten op welke wijze regievoerders invulling geven aan toetsingsmomenten in het terugkeertraject en hoe informatie wordt gedeeld tussen de netwerkpartners.
 

Vliegtuig stijgt op vanaf luchthaven Schiphol
Beeld: ©DT&V / Rijksmediatheek