Rapport '1-1-2 onder de loep' gepubliceerd

Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

In de loop van 2012 zijn er meerdere storingen opgetreden in het 1-1-2 netwerk. Dit zorgde voor onrust en riep vragen op over de betrouwbaarheid en robuustheid van het alarmnummer. De Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom hebben onderzocht in hoeverre de burger er op kan rekenen dat 1-1-2 het doet ‘als elke seconde telt’. Hoewel de meeste onderdelen van het 1-1-2 netwerk goed functioneren, blijkt dat de manier waarop het landelijke alarmnummer is opgebouwd en georganiseerd zich kenmerkt door een gebrek aan overzicht, sturing en regie.

Veel partijen

Het onderzoeksrapport schetst een beeld van vele partijen die in de 1-1-2 keten betrokken zijn: het ministerie van VenJ, KPN, de vtsPN, het KLPD en de Veiligheidsregio’s. Een duidelijk overzicht van de gehele 1-1-2 keten ontbreekt en de onderlinge samenwerking en afstemming is onvoldoende. Een lappendeken aan contracten bemoeilijkt verder de sturing en regie op 1-1-2. De contractuele werkelijkheid komt hierdoor ook niet meer overeen met de feitelijke werkelijkheid. Hierdoor is het lastig een compleet beeld te krijgen van de afspraken die partijen onderling hebben gemaakt. Daarom wordt het ministerie van VenJ opgeroepen om meer sturing en regie op de 1-1-2 keten op zich te nemen en moet het beheer van de contracten beter worden geregeld.

Acht storingen

Volgens de inspecties functioneren de meeste onderdelen van 1-1-2 goed, maar is de techniek kwetsbaar. De acht onderzochte storingen in het 1-1-2 netwerk vonden plaats in de periode maart 2012 – oktober 2012. De storingen kenden verschillende oorzaken en ontstonden op verschillende plaatsen in het netwerk. Onderhoud blijkt een kritieke factor. De voorbereiding van onderhoudswerkzaamheden is niet altijd voldoende en soms duurt het lang voordat men weet dat sprake is van een storing. De inspecties bevelen KPN en alle andere betrokken partijen aan het onderhoud beter voor te bereiden. Bijvoorbeeld aan de hand van scenario’s. Ook moeten storingen vanaf een bepaalde omvang worden gemeld en moet hierover worden gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Geen contact met 1-1-2 en dan?

Omdat technische storingen nooit uit te sluiten zijn, adviseren de inspecties dat een beller een handelingsperspectief wordt geboden. Het is nu voor de beller vaak niet duidelijk dat er een storing of een wachtrij is. Het enige dat hij te horen krijgt is ‘ blijf aan de lijn’. De onderzoekers pleiten ervoor de burger duidelijk te maken wat ze moeten doen als het niet lukt om contact te leggen met 1-1-2: nogmaals bellen.

Andere aanbevelingen

Tot slot bevelen de inspecties aan om met spoed alle technische verbetermaatregelen uit te voeren en integraal risicomanagement op de gehele 1-1-2 keten in te richten. De manier waarop dit de afgelopen jaarwisseling was georganiseerd kan hierbij als voorbeeld dienen. Ook bevelen de inspecties aan betrokken partijen aan om gehele of gedeeltelijke uitval van 1-1-2 met elkaar te oefenen.

In het rapport ‘1-1-2 onder de loep’ vindt u een meer gedetailleerde weergave van de bevindingen van de inspecties. De hoofdlijnen zijn beschreven in een aparte ‘Samenvatting rapport 1-1-2 onder de loep’.