Rapport 'Dekkingsplannen 2013' gepubliceerd

Onderzoek naar de stand van zaken van de dekkingsplannen brandweer in de veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s in Nederland beschikken allemaal over een zogenaamd Dekkingsplan brandweer. Daarin staat waar brandweerposten zich bevinden, welke brandweereenheden daar vandaan uitrukken naar een brand en hoe snel de brandweer ergens in de regio kan zijn.

Het is belangrijk dat het dekkingsplan brandweer in een veiligheidsregio ‘op orde’ is. Dat is het geval als het dekkingsplan:

  • actueel is en door het bestuur van de veiligheidsregio is vastgesteld;
  • gebaseerd is op een actueel brandrisicoprofiel;
  • inzicht biedt in de mate waarin de brandweer in de regio de wettelijke tijdnormen voor de opkomsttijd van de brandweer kan realiseren;
  • bij een besluit tot afwijken van de wettelijke tijdnormen, het bestuur van de veiligheidsregio dit heeft gemotiveerd en eventuele aanvullende maatregelen heeft beschreven.

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in 2011/2012 onderzocht of deze dekkingsplannen brandweer ‘op orde’ waren. De Inspectie VenJ onderzocht toen ook in hoeverre de brandweer in de veiligheidsregio’s ‘op tijd’ (dat wil zeggen binnen de tijdnormen uit het Besluit veiligheidsregio’s) bij een brand was. Dit is gepubliceerd in het rapport ‘Ter Plaatse!’.

In 2011/2012 bleken veel dekkingsplannen nog niet ‘op orde’ te zijn. Daarom heeft de  Inspectie Veiligheid en Justitie nu onderzocht of dit nu beter is en welke stappen de veiligheidsregio’s nog zetten om ze nog verder op orde te brengen.

Conclusies

1. De veiligheidsregio’s hebben hun dekkingsplannen brandweer beter op orde dan ten tijde van het onderzoek ‘Ter Plaatse!’.

  • De brandrisicoprofielen en daarop gebaseerde dekkingsplannen zijn actueler. Ook is er is inzicht in de afwijkingen op de tijdnormen uit het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr).
  • Eenentwintig regio’s hanteren nu de tijdnormen uit het Bvr. Dit zijn er elf meer dan tijdens het onderzoek ‘Ter Plaatse!’.
  • Negentien regio’s benutten op dit moment de mogelijkheden tot ‘gemotiveerd afwijken’ uit het Bvr. Zeventien daarvan passen de Handreiking van de minister van VenJ over verruiming van de mogelijkheden tot gemotiveerd afwijken van de tijdnormen uit het Bvr al toe of zijn dit nog van plan.
  • Alle dekkingsplannen zijn bestuurlijk vastgesteld en daarmee ook de afwijkingen op de tijdnormen uit het Bvr.
  • Vrijwel alle regio’s zetten ook in de komende tijd stappen om de dekkingsplannen brandweer verder op orde te brengen. Hiervoor hebben de regio’s meer tijd nodig dan hen door de minister van VenJ was gegeven (tot eind december 2012).

2. In de motiveringen voor afwijkende tijdnormen noemen de regio’s vooral aanvullende maatregelen op het gebied van brandpreventie en voorlichting. Deze maatregelen worden echter maar zelden ook in het dekkingsplan verwerkt. Hierdoor wordt het  onlosmakelijke verband tussen de afwijkende tijdnormen en de motivering daarvan verbroken.

3. Het baart de Inspectie VenJ zorgen dat de te nemen maatregelen om afwijkende tijdnormen toe te staan bij meer dan 90% van de regio’s die dat doen, pas in een planningsstadium verkeren terwijl de afwijkende tijdnormen al realiteit zijn. Ook zijn de regio’s voor de uitvoering van de maatregelen soms afhankelijk van gemeenten en andere partijen (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties). Een onvoldoende uitvoering aldaar zet de houdbaarheid van de motivering om afwijkende tijdnormen toe te staan onder druk.

4. Veel regio’s geven slechts voorlichting over het voorkomen van brand en het tijdig waarschuwen van brand op die plaatsen waar de brandweer niet ‘op tijd’ bij een brandadres kan zijn.

5. De aanbeveling die de Inspectie VenJ medio 2012 in het rapport ‘Ter Plaatse!’ deed aan de minister van VenJ, het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s om te komen tot een evenwichtige balans tussen preventieve en repressieve brandweerzorg is tot op heden niet opgevolgd.

Op basis van deze conclusies doen de onderzoekers verschillende aanbevelingen aan de minister van Veiligheid en Justitie, aan het Veiligheidsberaad en aan de veiligheidsregio’s.

In het rapport ‘Dekkingsplannen 2013’ vindt u een gedetailleerde weergave van de bevindingen van de Inspectie. In de bijlagen is van elke veiligheidsregio een regiobeeld met de feitelijke stand van zaken in die regio opgenomen.