Rapport 'Scan Risicokaart' gepubliceerd

Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft op verzoek van de Kring van Commissarissen van de Koning onderzoek uitgevoerd naar de risicokaart. De risicokaart neemt binnen de rampenbestrijding, crisisbeheersing en risicocommunicatie een belangrijke plaats in. De totstandkoming, het beheer en publicatie van deze kaart is een complex proces waarbij diverse partijen met verschillende taken en verantwoordelijkheden zijn betrokken. De scan gaat nader in op deze taken en verantwoordelijkheden.

Risicokaart in huidige vorm ineffectief

De Inspectie concludeert dat de risicokaart met een aantal problemen kampt. Het betreft op hoofdlijnen twee problemen; ten eerste een gebrek aan afstemming en regie, en ten tweede een probleem wat betreft de betrouwbaarheid van de gegevens op de risicokaart. Deze aspecten zijn nauw met elkaar verweven. Ook concludeert de Inspectie dat de risicokaart in zijn huidige vorm geen effectief instrument is binnen de risicocommunicatie richting burgers. Het voldoet heden ten dage niet meer aan de interactieve wijze van communiceren waarbij flexibel kan worden ingespeeld op de behoefte van de doelgroep (burgers).

Aanbevelingen Inspectie

De Inspectie doet een aantal aanbevelingen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van voornoemde problemen. De veiligheidsregio’s, de gemeenten en de provincies moeten de handen ineen slaan om in de nabije toekomst de kwaliteit van de risicokaart beter te borgen. De oplossing zit (vooralsnog) niet in aangepaste wet- of regelgeving, maar in het geven van invulling aan de eigen taakverantwoordelijkheid en in betere afstemming tussen betrokken partijen, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over de regie ten aanzien van de totstandkoming en gebruik van de risicokaart. Tevens zullen de veiligheidsregio’s, gemeenten en provincies gezamenlijk de ’nut- en noodzaak’ van de risicokaart als instrument binnen de risicocommunicatie onder de loep moeten nemen en een gezamenlijke visie op de risicokaart binnen de risicocommunicatie moeten ontwikkelen.  

In de Scan Risicokaart vindt u een meer gedetailleerde weergave van de bevindingen van de Inspectie.