Verbetertrajecten C2000, stand van zaken 2013

C2000 is van groot belang voor het functioneren van hulpverleningsdiensten. Problemen met dit systeem in de praktijk waren in 2009 aanleiding voor het starten van verbetertrajecten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gebruikersorganisaties (politie, brandweer, ambulancezorg en Defensie) geven hieraan gezamenlijk invulling. De tweede voortgangsrapportage van de Inspectie geeft een beeld van de vorderingen.

De Inspectie concludeert dat de problemen, die de Expertgroep C2000 in haar rapportage beschreef, thans -vier jaar later- nog steeds niet (geheel) zijn opgelost. Terwijl het bij aanvang de bedoeling was dat alle verbetertrajecten uiterlijk 1 januari 2014 bij de politie, de brandweer, de ambulancezorg en Defensie zouden zijn geborgd.

Het onderzoek laat zien dat op onderdelen sprake is van uitloop. Dit is vooral aan de orde bij de kolom ‘politie’. Maar ook de brandweer, het ministerie van Defensie en in mindere mate Ambulancezorg Nederland hebben nog niet alle activiteiten in het kader van de verbetertrajecten afgerond.

Aanleiding voor het inspectieonderzoek is het in december 2009 door de ‘Expertgroep C2000’ (de Commissie Berghuijs) uitgebrachte rapport over het functioneren van C2000. De toenmalige minister nam de aanbevelingen van de expertgroep over. Er werden verbetertrajecten benoemd die moesten leiden tot verdere verbetering van C2000. En tot herstel van het vertrouwen in het systeem bij hulpverleners.

In het rapport ‘Verbetertrajecten C2000, stand van zaken 2013’ vindt u een gedetailleerdere weergave van de bevindingen van de Inspectie.