Toetsingskader Doorlichtingen penitentiaire inrichtingen - Onderlegger

De Inspectie Veiligheid en Justitie hanteert bij haar onderzoeken toetsingskaders. Deze toetsingskaders geven aan welke aspecten van het functioneren van de organisaties door de Inspectie worden onderzocht. Onderliggend toetsingskader is in 2014 aangepast en sluit aan bij de uitgangspunten van het programma modernisering gevangeniswezen (MGW) en het daarop geënte uitvoeringsbeleid (DBT1).