Kordaat optreden bedrijfshulpverlening en hulpverleningsdiensten bij brand in Detentiecentrum Rotterdam, informatie-uitwisseling, nazorg en visitatiebeleid aandachtspunt

De bedrijfshulpverlening (bhv) en hulpverleningsdiensten hebben bij de brand in het Detentiecentrum Rotterdam (DCR) op 25 mei 2016  tijdig en kordaat actie ondernomen. De aansluiting en informatie-uitwisseling tussen de bhv-organisatie en hulpverleningsdiensten was echter niet optimaal. Ook is het DCR op het punt van visitaties van vreemdelingen tekort geschoten. Het DCR voerde zonder duidelijke onderbouwing visitaties uit bij vreemdelingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het incident dat vandaag is gepubliceerd. Bij de brand in het detentiecentrum vielen geen slachtoffers.

Aanbevelingen aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De geconstateerde aandachtspunten lijken breder te zijn dan alleen het Detentiecentrum Rotterdam. Daarom beveelt de Inspectie VenJ de DJI aan:

  1. Onderzoek in samenspraak met de Veiligheidsregio’s en de Regionale Ambulancevoorzieningen hoe de aansluiting tussen de bhv-organisaties van justitiële inrichtingen en hulpverleningsdiensten in de praktijk is geborgd, verbeter deze aansluiting zo nodig en stimuleer dat justitiële inrichtingen en hulpverleningsdiensten regelmatig gezamenlijk oefenen.
  2. Bezie voor alle justitiële inrichtingen in hoeverre de huidige afspraken tussen de hulpverleningsdiensten en de bhv ten aanzien van hun rol bij ontruimingen in de praktijk uitvoerbaar zijn en heroverweeg eventueel het beleid.
  3. Inventariseer in hoeverre de visitatie van vreemdelingen in andere inrichtingen conform het beleid van de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie wordt uitgevoerd. Zorg dat de werknemers van DJI zich bewust zijn va het feit dat visitatie bij vreemdelingen een uiterste middel is waarbij een gedegen afweging/onderbouwing aan ten grondslag moet liggen.

Aanbevelingen aan de directie van het Detentiecentrum Rotterdam (DCR)

De Inspectie VenJ beveelt de directie van het DCR aan:

  1. Werk conform het landelijk vastgestelde beleid aangaande de toepassing van visitatie bij vreemdelingen.
  2. Zorg dat zowel de directie als de Commissie van Toezicht op de hoogte zijn van de feitelijke werkwijze binnen het detentiecentrum.
  3. Zorg voor een gedegen schriftelijke onderbouwing bij het besluit om visitatie toe te passen.
""
Beeld: ©DJI