Toetsingskader en mogelijke interventies Wki

Normen uit de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki), het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (Bki) en de Regeling kwaliteit incassodienstverlening (Rki) en mogelijke interventies. 

Incassodienstverleners moeten schriftelijk aantonen op welke wijze zij voldoen aan de in het toetsingskader genoemde kwaliteitseisen.