Klacht over een organisatie waarop de Inspectie toezicht houdt

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of overheidsorganisaties op het gebied van justitie en veiligheid (met uitzondering van de rechterlijke macht),  hun werk op de juiste manier doen. Heeft u een klacht over de werkwijze van een van deze organisaties of over de manier waarop ze met u omgaan? Dan adviseert de Inspectie u dit altijd eerst bij hen zelf melden. Soms is een goed gesprek voldoende om de onvrede weg te nemen.

Iedere overheidsorganisatie heeft een klachtenprocedure die helpt om samen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Kies hieronder de organisatie waarover u een klacht heeft. U komt dan meteen bij  het juiste klachtenformulier of de juiste klachtenpagina. 

Ik ben op zoek naar:

Klacht over een incassodienstverlener

Incassodienstverleners moeten vanaf 1 april 2024 voldoen aan kwaliteitseisen. Zo zijn zij bijvoorbeeld verplicht om heldere informatie te geven. Ook moeten zij netjes omgaan met mensen met een schuld. De Inspectie Justitie en Veiligheid controleert vanaf april 2024 de incassodienstverleners.

Het gaat dan om ondernemingen die buiten de rechter om incassowerkzaamheden uitvoeren namens een derde partij of nadat een vordering aan hen is overgedragen. Het gaat om het innen van die schulden bij personen die wonen in Nederland. De Inspectie controleert of incassodienstverleners (uiterlijk 1 april 2025) zijn ingeschreven in het incassoregister. Ook bekijkt zij of incassodienstverleners zich houden aan de zogenaamde kwaliteitseisen. Denk aan het goed voorlichten van mensen die schulden moeten betalen (schuldenaren) en duidelijkheid over de opbouw van het te betalen geldbedrag. Houden incassodienstverleners zich niet aan de regels, dan kan de Inspectie bijvoorbeeld boetes opleggen. 

Hebben mensen een individueel probleem met een incassodienstverlener dan kunnen ze dat melden bij de incassodienstverlener. Leidt dit niet tot een oplossing dan is de vervolgstap naar een onafhankelijke geschillencommissie waar de incassodienstverlener verplicht bij aangesloten moet zijn. De Inspectie kan geen individuele klachten van schuldenaren of schuldeisers in behandeling nemen. De Inspectie gebruikt klachten wel als signalen voor haar toezicht. Uw melding helpt de Inspectie om keuzes te maken in haar toezicht en om te bepalen welke incassodienstverleners worden onderzocht. 

Mensen kunnen een melding maken bij de Inspectie Justitie en Veiligheid via het daarvoor beschikbare Wki-klachtenformulier van de Inspectie als zij denken dat een incassodienstverlener zich niet aan de regels houdt. 

Bij het toezicht op de Wki zijn ook andere partijen betrokken: JustisBureau Financieel Toezicht en de dekens. Alle betrokken partijen zijn met elkaar ook een samenwerkingsprotocol aangegaan.

Komt u er samen niet uit?

Bent u niet tevreden met de oplossing die de betreffende overheidsorganisatie u biedt? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Kies hieronder een van de specifieke klachtenpagina’s van de Nationale ombudsman. Staat de overheidsorganisatie waar uw klacht over gaat er niet tussen? Kijk dan op de pagina Hoe kan de Nationale ombudsman u helpen?

Klacht indienen bij de Nationale Ombudsman over:

Signaal voor de Inspectie

De Inspectie is mede afhankelijk van signalen van derden (waaronder burgers) voor het maken van keuzes bij de uitoefening van haar toezicht. Zij heeft informatie nodig om keuzes te maken, al heeft zij geen bemiddelende rol in conflicten tussen partijen en derden en geen bevoegdheid om individuele klachten over organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt te behandelen. Geef informatie die voor de Inspectie van belang kan zijn daarom door via het contactformulier. Individuele klachten over organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt moeten altijd bij de organisaties zelf worden ingediend en door hen worden behandeld.