Klacht over een organisatie waarop de Inspectie toezicht houdt

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of overheidsorganisaties op het gebied van justitie en veiligheid (met uitzondering van de rechterlijke macht),  hun werk op de juiste manier doen. Heeft u een klacht over de werkwijze van een van deze organisaties of over de manier waarop ze met u omgaan? Dan adviseert de Inspectie u dit altijd eerst bij hen zelf melden. Soms is een goed gesprek voldoende om de onvrede weg te nemen.

Iedere overheidsorganisatie heeft een klachtenprocedure die helpt om samen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Kies hieronder de organisatie waarover u een klacht heeft. U komt dan meteen bij  het juiste klachtenformulier of de juiste klachtenpagina. 

Ik ben op zoek naar:

Klacht over een incassodienstverlener

De Inspectie JenV gaat vanaf 1 april 2024 toezien op aanbieders van buitengerechtelijke (buiten de rechter om) incassowerkzaamheden. Het gaat dan om ondernemingen die buitengerechtelijk incassowerkzaamheden uitvoeren namens een derde partij of nadat een vordering aan hen is overgedragen. En die schulden innen bij personen die wonen in Nederland. De Inspectie controleert of incassodienstverleners (uiterlijk 1 april 2025) zijn ingeschreven in het incassoregister. Ook bekijkt zij of incassodienstverleners zich houden aan de zogenaamde kwaliteitseisen. Denk aan het goed voorlichten van mensen die schulden moeten betalen (schuldenaren) en duidelijkheid over de opbouw van het te betalen geldbedrag. Houden incassodienstverleners zich niet aan de regels, dan kan de Inspectie bijvoorbeeld boetes opleggen. 

De Inspectie kan niet individuele klachten van schuldenaren in behandeling nemen. Wel gebruikt zij klachten als signalen voor haar toezicht. 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt nu toezicht op incassobureaus op basis van de Wet handhaving consumentenbescherming. De AFM is toezichthouder als het gaat om financiële dienstverlening. Met de Wki moeten incassoadvocaten (onder toezicht van de Orde van Advocaten) en Bureau Financieel Toezicht  en deurwaarders (Bureau Financieel Toezicht) ook voldoen aan de Wki-regels (met uitzondering van de registratieplicht).

Waar u terecht kunt met een klacht over een incassobureau leest op Rijksoverheid.nl

Komt u er samen niet uit?

Bent u niet tevreden met de oplossing die de betreffende overheidsorganisatie u biedt? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Kies hieronder een van de specifieke klachtenpagina’s van de Nationale ombudsman. Staat de overheidsorganisatie waar uw klacht over gaat er niet tussen? Kijk dan op de pagina Hoe kan de Nationale ombudsman u helpen?

Klacht indienen bij de Nationale Ombudsman over:

Signaal voor de Inspectie

De Inspectie is mede afhankelijk van signalen van derden (waaronder burgers) voor het maken van keuzes bij de uitoefening van haar toezicht. Zij heeft informatie nodig om keuzes te maken, al heeft zij geen bemiddelende rol in conflicten tussen partijen en derden en geen bevoegdheid om individuele klachten over organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt te behandelen. Geef informatie die voor de Inspectie van belang kan zijn daarom door via het contactformulier. Individuele klachten over organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt moeten altijd bij de organisaties zelf worden ingediend en door hen worden behandeld.