Klacht over een organisatie waarop de Inspectie toezicht houdt

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt of overheidsorganisaties op het gebied van justitie en veiligheid (met uitzondering van de rechterlijke macht),  hun werk op de juiste manier doen. Heeft u een klacht over de werkwijze van een van deze organisaties of over de manier waarop ze met u omgaan? Dan adviseert de Inspectie u dit altijd eerst bij hen zelf melden. Soms is een goed gesprek voldoende om de onvrede weg te nemen.

Iedere overheidsorganisatie heeft een klachtenprocedure die helpt om samen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Kies hieronder de organisatie waarover u een klacht heeft. U komt dan meteen bij  het juiste klachtenformulier of de juiste klachtenpagina. 

Ik ben op zoek naar:

Komt u er samen niet uit?

Bent u niet tevreden met de oplossing die de betreffende overheidsorganisatie u biedt? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Kies hieronder een van de specifieke klachtenpagina’s van de Nationale ombudsman. Staat de overheidsorganisatie waar uw klacht over gaat er niet tussen? Kijk dan op de pagina Hoe kan de Nationale ombudsman u helpen?

Klacht indienen bij de Nationale Ombudsman over:

Signaal voor de Inspectie

De Inspectie is mede afhankelijk van signalen van derden (waaronder burgers) voor het maken van keuzes bij de uitoefening van haar toezicht. Zij heeft informatie nodig om keuzes te maken, al heeft zij geen bemiddelende rol in conflicten tussen partijen en derden en geen bevoegdheid om individuele klachten over organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt te behandelen. Geef informatie die voor de Inspectie van belang kan zijn daarom door via het contactformulier. Individuele klachten over organisaties waar de Inspectie toezicht op houdt moeten altijd bij de organisaties zelf worden ingediend en door hen worden behandeld.

Onderzoek Doorwerken ‘toeslagenaffaire jeugdbescherming’

De Inspectie onderzoekt, samen met  de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, of het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming.  Op specifieke momenten in het onderzoek zullen de inspecties hierover ook met door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders uit de jeugdbeschermingsketen in gesprek gaan en ervaringen bij hen ophalen. Hoe de inspecties dat gaan doen, werken zij nog uit. Dat zal later op de website van de Inspectie JenV komen te staan.

De inspecties kunnen in hun onderzoek geen uitspraken doen over of een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing in individuele situaties terecht is opgelegd. Evenmin onderzoeken zij de mogelijkheden voor terugplaatsing van kinderen die uit huis zijn geplaatst. Die bevoegdheden hebben de inspecties niet.

Wegwijzer voor individuele gevallen

Mensen die zich benadeeld of onzorgvuldig behandeld voelen door gemeente of jeugdzorgaanbieders, een hulpvraag hebben of zich willen laten vertegenwoordigen, kunnen onder meer terecht bij de volgende organisaties.

 • Ondersteuningsteam ministerie JenV
  Het ondersteuningsteam ondersteund ouders in hun wensen omtrent herstel van de gezinssituatie na uithuisplaatsing of gezagsbeëindiging. Aanmelden kan bij het steunpunt van uw gemeente, zij zetten uw verzoek voor ondersteuning door naar het ondersteuningsteam.
 • Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)
  Heeft u een vraag of klacht over de kwaliteit van zorg en jeugdhulp? Het LMZ informeert u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.
 • Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
  Als u een vraag of klacht heeft of advies wilt kan een vertrouwenspersoon van het AJK hierin ondersteunen.
 • Slachtofferhulp Nederland (SHN)
  SHN biedt speciaal voor de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire emotionele hulp aan en helpt bij het vinden van praktische oplossingen.
 • College voor de Rechten van de Mens
  Ouders die denken dat zij gediscrimineerd zijn door Toeslagen kunnen het College vragen om een oordeel.
 • Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)
  Denkt u dat u onterecht kinderopvangtoeslag hebt moeten terugbetalen of heeft u hulp nodig? In dat geval kunt u contact opnemen met het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag van de UHT. Ook wanneer u direct hulp nodig heeft.
 • Nationale Ombudsman
  De Ombudsman monitort de klachtbehandeling in de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.