Inspectie JenV presenteert rode draden toezicht 2018: Personele bezetting en delen van informatie blijven problematisch

De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt het zorgelijk dat een aantal jaren achtereen dezelfde soort problemen spelen bij diverse organisaties die onder haar toezicht staan. Dit meldt zij in haar Jaarbericht 2018.

Het betreft bijvoorbeeld problemen met de personele bezetting. Daarmee kampen de politie en de forensische zorg, bleek vorig jaar. In 2017 speelde dit ook al bij een aantal organisaties werkzaam op het terrein van de sanctietoepassing.
Een ander hardnekkig probleem is het niet goed informeren van elkaar. Dit constateerde de Inspectie JenV in 2018 bij organisaties in de jeugdhulpverlening, de jeugdreclassering en de vreemdelingenketen. Eerder zag de Inspectie dit al in de keten die gaat over de terugkeer van vreemdelingen.

Verbeteren

De organisaties werken aan het verbeteren van deze weerbarstige problemen. In veel gevallen volgen zij aanbevelingen van de Inspectie op. Maar het betreft ingewikkelde thema’s die tijd en energie kosten en waarbij vaak veel partijen zijn betrokken. 

Bij een aantal organisaties zag de Inspectie vorig jaar dat er onvoldoende sturing is op mensen, middelen en processen. Dat constateerde zij onder meer bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij beschikten over onvoldoende informatie om te weten of ze bewoners van asielzoekerscentra een veilige woonomgeving boden.

Lerend vermogen

De Inspectie onderzoekt onder meer waarom diverse organisaties hun doelen wel of niet halen bij het uitvoeren van hun taken. Dat is onderdeel van het ‘lerend vermogen’ dat zij wil bevorderen bij de organisaties die onder haar toezicht staan.
Het is één van de pijlers van haar Meerjarenprogramma 2018-2020 en haar Koers 2020. De Inspectie kijkt met deze organisaties naar een werkwijze waarop zij in de toekomst zelf hun functioneren goed kunnen onderzoeken. 

De Inspectie leverde vorig jaar haar eerste periodieke beelden op waarbij zij kijkt naar de werking van een stelsel als geheel. Dat betroffen de onderzoeken landelijk beeld inrichting repressieve brandweerzorg, politieonderwijs en het toezicht op de terugkeer van vreemdelingen. In 2019 levert de Inspectie periodieke beelden over opsporing door de politie en over rampenbestrijding en crisisbeheersing door veiligheidsregio’s.

""
Beeld: Inspectie JenV