Rapportbrief voortgang borging verbeterproces WSSJBJR

Voortgang verbeteringen WSS

In november 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) geconcludeerd dat de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (hierna: WSS JB&JR) heeft voldaan aan het tweede en derde onderdeel van de aanwijzing van 28 januari 2020. Kort gezegd kwam dit erop neer dat jeugdbeschermers zicht hebben en houden op de opvoedsituatie en veiligheid van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel en handelen indien nodig.

Om de voortgang te monitoren van de borging van de in gang gezette verbeteringen door de WSS JB&JR heeft de inspectie, samen met de inspectie Justitie en Veiligheid, in 2021 verschillende toezichtactiviteiten uitgevoerd. In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de WSS de voorgenomen verbeteringen daadwerkelijk heeft geïmplementeerd en dat zij de noodzaak erkent om deze duurzaam te borgen, zodat de kwaliteit van de jeugdbeschermings-maatregelen van voldoende niveau blijft. Hierbij is het verloop van het personeel en de huidige arbeidsproblematiek een belemmerende factor. Dit zien de inspecties echter niet alleen bij de WSS maar ook bij de andere gecertificeerde instellingen. 

De inspecties sluiten hiermee het traject af waarin ze de WSS actief gevolgd hebben bij de implementatie en borging van de in gang gezette verbeteringen. De inspecties vertrouwen erop dat de WSS deze verbeteringen duurzaam bestendigt. De inspecties blijven de ontwikkelingen bij de WSS JB&JR in haar reguliere toezicht volgen.