Onderzoek naar jeugdreclassering

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) start een thematisch onderzoek naar de jeugdreclassering. Aanleiding is de invoering van de Jeugdwet, waardoor er een ontwikkeling gaande is waarbij medewerkers van gecertificeerde instellingen zowel op jeugdbescherming als jeugdreclassering worden ingezet. De Inspectie VenJ ziet als risico dat deze generalisatie ertoe kan leiden dat er onvoldoende aandacht is voor het strafrechtelijk kader van de jeugdreclassering.

Doel en werking van jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren, die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De rechter of officier van justitie kan via een strafrechtelijk vonnis of een strafbeschikking jeugdreclassering opleggen aan jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar. In het vonnis of de strafbeschikking kunnen algemene en/of bijzondere voorwaarden worden opgenomen. Daarnaast kan een jongere vrijwillig meewerken aan jeugdreclassering. Het doel van jeugdreclassering is herhaling/terugval te voorkomen en de jongere weer op het rechte pad brengen en houden.

Onderzoeksopzet beschreven in plan van aanpak

De Inspectie VenJ onderzoekt hoe de medewerker handelt als de jongere de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het vonnis of de strafbeschikking (gedeeltelijk) niet naleeft. Het ‘Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering’ bevat de onderzoeksvragen, afbakening en onderzoekmethoden.