Beleid in de praktijk - Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ontwikkeling. De uitvoerende partijen werken hard aan het geven van passende zorg en ondersteuning, maar er is nog een vertaalslag nodig van beleid naar de uitvoering in de praktijk. Dit constateren de vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein1. De inspecties geven in ‘Beleid in de praktijk - Jaarbeeld 2016’ informatie om bestuurlijke ambities, doelen en uitgangspunten verder uit te werken naar de praktijk.

De vijf samenwerkende inspecties zien Vroegsignalering en preventie, Eigen kracht en Veiligheid als drie belangrijke thema’s in beleid in 2016. Uit verschillende inspec-tieonderzoeken blijkt dat het vroegtijdig signaleren van onveiligheid, het duiden van signalen, het inschatten van de eigen kracht en het snel organiseren van de juiste zorg nog niet vanzelfsprekend verloopt. Dit komt omdat gemeenten de belangrijke beleidsuitgangspunten niet voldoende hebben uitgewerkt in de uitvoeringspraktijk.

Onduidelijk

Professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein moeten nog investeren in de kennis van de inrichting van het lokale netwerk, de eigen verantwoordelijkheden en die van andere betrokken professionals. Er is onduidelijkheid over de verantwoorde-lijkheden en bevoegdheden van ‘de regisseur’. Daarnaast moeten samenwerkingsaf-spraken nog beter worden ingevuld. Bovendien ontbreekt het nog aan een goede samenhang tussen het jeugddomein en de volwassenenzorg.

Kansen

Vanuit de onderzoeken in 2016 zien de inspecties kansen om het beleid verder te vertalen naar de praktijk:

  • Maak afspraken met organisaties die risico’s kunnen signaleren.
  • Zorg ervoor dat partijen samen veiligheidsrisico’s signaleren, duiden en af-wegen.
  • Let op risicovolle uitvalmomenten, zoals het verlaten van een residentiële instelling.
  • Spreek ook met jeugdigen.
  • Maak afspraken over inzet gedwongen of vrijwillige hulp.
  • Laat pas los als het veilig is.
  • Gebruik de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Zorg voor integrale samenwerking.

Lees de publicatie ‘Beleid in de praktijk – Jaarbeeld 2016 - Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd’.

1 Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd bestaat uit de rijksinspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Veiligheid en Justitie, Onder-wijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.