Onderzoek naar inburgering vanuit de asielopvang

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat samen met andere inspecties onderzoek doen naar de inburgering van asielzoekers met een verblijfstatus. Als asielzoekers een verblijfsstatus krijgen, oftewel statushouders zijn, moeten zij volgens de nieuwe Inburgeringswet van 2022 inburgeren. Een van de uitgangspunten van de wet is de ‘tijdige start’. Het idee is dat nieuwkomers vanaf het begin meedoen in Nederland om zo integratie te stimuleren. Gemeenten moeten statushouders hierin begeleiden.

Uit een eerste oriëntatie blijkt dat een tijdige start lastig wordt door het woningtekort. Statushouders moeten na 14 weken doorstromen van de asielopvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) naar een woning in een gemeente. In de praktijk is de gemiddelde wachttijd voor een woning 40 weken na verlening van de asielvergunning.

Er is nu beperkt zicht op in hoeverre het COA in staat wordt gesteld om de groep statushouders te begeleiden die langer dan de afgesproken 14 weken verblijven in de asielopvang. In dit onderzoek wordt gekeken naar de taken van het COA vanaf het moment dat asielzoekers statushouders worden. De Inspectie JenV en andere inspecties willen nagaan wat de praktische (on)mogelijkheden van het COA zijn in de langdurige opvang en begeleiding van statushouders.

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van vier inspecties: Inspectie Justitie en Veiligheid, Nederlandse Arbeidsinspectie, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie van het Onderwijs.

Taalles. Een persoon heeft een Nederlands boek met basisgrammatica in zijn hand.
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Arenda Oomen Fotografie