Brief Nationale Veiligheid Strategie

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft de Nationale Veiligheid Strategie 2019 (NVS) onderzocht. Zij ging na of de oorspronkelijke doelen van een nationale veiligheidsstrategie zijn gerealiseerd. Met de strategie wil de overheid onder meer mogelijke crises en rampen tijdig onderkennen en/of de gevolgen hiervan beperken.

In haar onderzoek constateert de Inspectie JenV onder meer dat geen sprake is van een integrale afweging over de ministeries heen tussen de verschillende dreigingen en risico’s en de te nemen maatregelen. Dat was wel de ambitie bij de start van de veiligheidsstrategie in 2007. 

Deelnemers van de stuurgroep nationale veiligheidsstrategie geven echter aan dat integraal afwegen lastig is vanwege de variëteit aan veiligheidsonderwerpen. Het is de Inspectie JenV duidelijk dat een integrale afweging ingewikkeld is maar ze vindt het van belang die wel te maken, zeker omdat een crisis steeds meer diverse domeinen kan raken. Zoals onder meer de coronacrisis liet zien: zorg, onderwijs, openbare orde, economie. 

Ook vindt de Inspectie JenV het belangrijk dat een nationale veiligheidsstrategie de burger laat weten welke maatregelen voor welke risico’s worden genomen, zoals een ander oorspronkelijk doel luidde. En wanneer de burger zelfredzaam moet zijn als de overheid een risico of dreiging niet kan afwenden of verkleinen. Dat alles draagt bij aan de weerbaarheid van de samenleving. Maar de NVS 2019 geeft die informatie niet.

In de hierboven geplaatste brief geeft de Inspectie JenV al haar onderzoeksbevindingen over de NVS aan. Zij verzoekt de stuurgroep die te betrekken bij het opstellen van een nieuwe Rijksbrede Veiligheidsstrategie.