Plan van aanpak Staat van de rampenbestrijding 2016 verschenen

In 2016 brengt de Inspectie Veiligheid en Justitie (de Inspectie) voor de derde maal een Staat van de rampenbestrijding uit. Deze ‘Staat 2016’ maakt inzichtelijk hoe de activiteiten van veiligheidsregio’s bijdragen aan een goede voorbereiding op rampen en crises.

Het gaat daarbij onder andere om de complete cyclus van het in kaart brengen van de risico's, de voorbereiding in de planvorming tot de uitvoering in de praktijk en het evalueren en bijstellen. Meer specifiek maakt de Staat 2016 inzichtelijk in hoeverre de voorbereiding op rampen en crises gebaseerd is op een adequate analyse van risico’s, hoe beleid en uitvoering aan elkaar zijn verbonden en hoe veiligheidsregio’s leren van oefeningen en incidenten. In de Staat 2016 zal de Inspectie markeren wat de actuele situatie is in veiligheidsregio’s en wat de ontwikkelopgaven voor de komende jaren zijn.