Meer aandacht en inzet overheden BES nodig op brandweerzorg

De overheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) moeten zo snel mogelijk risicobeheersingsplannen voor hun eiland uitwerken zodat Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) de preventieve brandweerzorg kan verbeteren. Het BKCN heeft doelen en beleid rondom het voorkomen of beperken van branden en ongevallen vastgelegd. Lokale plannen, met daarin eisen en verwachtingen van de eilanden over de uitvoering van die preventieve taken, ontbreken echter. Hierdoor is onduidelijk of de uitvoering goed verloopt en kan er niet goed bijgestuurd worden, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in het vandaag verschenen rapport over de preventieve brandweerzorg op de BES-eilanden.

Sinds 10 oktober 2010 zijn de drie afzonderlijke brandweerkorpsen van de BES-eilanden samengevoegd tot één brandweerkorps, het BKCN. De Inspectie JenV onderzocht onder meer welke doelen het BKCN zich heeft gesteld, welke risicobeheersingstaken het uitvoert en met welk resultaat.
Het BKCN heeft zijn beleid en doelen vastgelegd in het beheersplan BKCN 2020-2023. De korpsbeheerder heeft middelen beschikbaar gesteld om de ambities van het BKCN te realiseren. Wat echter grotendeels ontbreekt is de vertaling van het beheersplan in drie concrete plannen voor de eilanden afzonderlijk. Daarin kan de lokale overheid aangeven welke wensen zij heeft op het gebied van brandveiligheid, welke maatregelen het gaat nemen in het algemeen en voor preventie in het bijzonder en wat ze daarbij van de brandweer verwacht of vraagt. Ten tijde van het onderzoek had alleen Saba een eerste stap gezet in de vertaling van het beheersplan in een lokaal preventieplan.

Het BKCN voert een groot deel van de risicobeheersingstaken wel al uit, met instemming en naar tevredenheid van de lokale overheden. Zo geeft zij al jarenlang op alle eilanden adviezen bij evenementen en vuurwerkgebruik, zijn er open dagen voor scholen en weten de overheden de brandweer steeds meer te vinden voor advisering bij de verlening van bouwvergunningen en voor risicocommunicatie richting burgers. Omdat de uitvoering niet gebaseerd is op lokale plannen en daarmee ook niet op lokale doelen en eisen, is niet duidelijk of de uitvoering goed genoeg is. Hier wordt niet op gemonitord en daarom is gerichte bijsturing niet mogelijk.

Aanbevelingen

De Inspectie JenV doet aan de drie eilandsbesturen, het BKCN, en de korpsbeheerder1 van BKCN aanbevelingen zodat het BKCN zijn taakuitvoering kan verbeteren. Zo moet het beheersplan van BKCN zo snel mogelijk vertaald worden in lokale plannen. Wanneer dat is gebeurd dient het BKCN met elk afzonderlijk eiland bij te houden of de acties op het eiland het beoogde resultaat hebben of dat ze bijgesteld moeten worden.

Opvolging aanbevelingen repressieve brandweerzorg

Parallel aan bovenstaand onderzoek bekeek de Inspectie of en hoe aanbevelingen uit haar onderzoek naar de repressieve brandweerzorg (de wijze waarop BKCN daadwerkelijk optreedt bij bijvoorbeeld brand of incidenten) uit 2017, zijn opgepakt2 . De Inspectie constateert dat ook hier meer inzet van de lokale overheden nodig is in de vorm van lokale plannen. Daarnaast vraagt de Inspectie JenV aan het ministerie van Justitie en Veiligheid nu eindelijk werk te maken van de instelling van een multidisciplinaire meldkamer op de BES en van de evaluatie van de wet- en regelgeving met betrekking tot brandweerzorg op de BES.

1 Het korpsbeheer voor brandweer Caribisch Nederland ligt bij de minister van Justitie en Veiligheid. De functie van korpsbeheerder wordt uitgeoefend door de directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De korpsbeheerder van de BKCN is tegelijkertijd de korpsbeheerder van het politiekorps op de drie eilanden, Politiekorps Caribisch Nederland.  
2 Dit onderzoek is samengevat in een brief aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, tegens bijlage 1 van dit rapport.

Brandweerauto Bonaire
Beeld: ©Inspectie Justitie en Veiligheid