Verbetering nodig van het onderwijs voor brandweer- en crisisfunctionarissen

Het onderwijs voor brandweerofficieren en functionarissen die zich bezighouden met de crisisbeheersing vraagt op een aantal punten om verbetering. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV). De opleidingen sluiten niet altijd aan op de onderwijsbehoefte van veiligheidsregio’s. Daarnaast kan de evaluatie van het onderwijs beter worden georganiseerd. Verder beveelt de Inspectie aan om belangrijke opleidingen op het gebied van crisisbeheersing examenplichtig te maken.

Goed onderwijs vergroot de professionaliteit en het vakmanschap van functionarissen werkzaam op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing of de geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). Het is daarom ook van belang dat er voor hen genoeg opleidingsplekken zijn. Ook moet de kwaliteit van de opleidingen op peil blijven door regelmatig te evalueren. In Nederland verzorgt het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid1  (NIPV) dit onderwijs. 

De Inspectie JenV constateert dat het NIPV de kwaliteit van het onderwijs borgt door met clusterwerkgroepen, expertgroepen en brancheorganisaties uit het werkveld de kwalificatiedossiers op en bij te stellen. De kwalificatiedossiers vormen de basis voor het ontwikkelen van een opleidingsplan, de opleiding en het examen. Het onderwijs wordt tussentijds en/of na afloop van een opleiding geëvalueerd. Hierbij ziet de Inspectie JenV ruimte voor verbetering. Zo krijgen studenten en regio’s geen terugkoppeling van de evaluaties. Ook vraagt het NIPV niet structureel aan veiligheidsregio’s hoe brandweer- en crisisfunctionarissen een opleiding en bijscholing hebben ervaren. De Inspectie JenV beveelt het NIPV aan dit wel te doen en de resultaten en daaruit voortkomende ontwikkelingen op het onderwijs ook met hen te delen.  

Naast de borging van de kwaliteit van het onderwijs is ook de beschikbaarheid van het onderwijs van belang. Het NIPV laat opleidingen soms vervallen of verplaatst die omdat er niet genoeg deelnemers zijn aangemeld. Er zijn opleidingen die slechts één keer per jaar worden aangeboden. De veiligheidsregio’s hebben behoefte aan meer startmomenten van opleidingen per jaar. Het duurt soms een jaar of langer voordat nieuw personeel bij het NIPV opgeleid kan worden. Complicerende factor daarbij is dat veiligheidsregio’s niet altijd zicht hebben op hoeveel opleidingsplekken ze nodig gaan hebben. De Inspectie JenV vraagt het NIPV en de regio’s daarom samen te kijken wat de behoefte is zodat opleidingen efficiënter gepland kunnen worden. 

Tot slot ziet de Inspectie JenV een verbeterpunt als het gaat om de examenplicht van opleidingen. Voor de brandweer- en officiersopleidingen is er een examenplicht. Bij de opleidingen op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR is dat niet het geval. Dat is risicovol want een examen draagt er juist toe bij dat de kwaliteit van de functionarissen die van belang zijn bij rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR is geborgd. Het is belangrijk dat deze professionals over dezelfde kwaliteiten beschikken en daarmee in het gehele land inzetbaar zijn. In toenemende mate zijn bij crises meerdere veiligheidsregio’s betrokken, al dan niet samen met de nationale crisisorganisatie. De Inspectie JenV beveelt de veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie en Veiligheid dan ook aan om met elkaar na te gaan welke beroepen binnen de rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR strategisch van belang zijn. Vervolgens kan voor die opleidingen wettelijk worden geborgd dat zij met een landelijk examen worden afgesloten.

1 Het NIPV heette voorheen het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Verschillende hulpdiensten in actie. Professionals omringd door voertuigen.
Beeld: ©Shutterstock / Maarten Zeehandelaar