Inspectie sluit tussentijds toezicht Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering Rotterdam af

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft het tussentijds toezicht bij het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering Rotterdam (LJ&R Rotterdam) afgesloten. De Inspectie besloot in mei 2016 de voortgang van de instelling nauwgezetter te volgen, omdat het reclasseringstoezicht niet op alle onderwerpen aan de norm voldeed. Zo werd het toezichtplan onvoldoende benut, evalueerden reclasseringswerkers hun toezichten te weinig en moest de registratie in het cliëntvolgsysteem van de reclassering beter. De Inspectie concludeert dat LJ&R Rotterdam nu voldoende investeert in kwaliteitsverbetering om het tussentijds toezicht te kunnen afsluiten. Wel rekent de Inspectie erop dat LJ&R Rotterdam de door haar ingezette monitoring in het kader van de kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering voortzet.

Voortgang verbeteringen in de gaten gehouden

Tijdens de periode van het tussentijds toezicht heeft de Inspectie de voortgang van de verbeteringen gevolgd. Na het eerste bezoek in mei 2016 heeft de Inspectie bij LJ&R Rotterdam een plan van aanpak opgevraagd. De uitvoering daarvan heeft de Inspectie via twee voortgangsrapportages en gesprekken getoetst.

Vooruitgang geboekt rond eerder geconstateerde knelpunten

LJ&R Rotterdam heeft op verschillende manieren geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. Er zijn instrumenten ontwikkeld om collegiale toetsing en het evalueren van toezichten te borgen en te faciliteren. Ook is, in lijn met een 3RO1-brede ontwikkeling, het registratiesysteem gewijzigd. Verder maken reclasseringswerkers gebruik van een soort checklist bij het bespreken van elkaars casuïstiek. De organisatie monitort periodiek de vooruitgang op onder meer deze onderwerpen. Hieruit blijkt dat het aantal evaluaties toeneemt en de kwaliteit van de registratie stijgt.

1 3RO staat voor de drie reclasseringsorganisaties in Nederland: Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)  en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJ&R).

Inspectie houdt aandacht voor het evalueren van reclasseringstoezichten

De bij LJ&R Rotterdam geconstateerde knelpunten blijven essentieel voor de kwaliteit van het reclasseringswerk. In ander onderzoek constateert de Inspectie dat het evalueren van toezichten voor meer organisaties een verbeterpunt is. Wanneer reclasseringswerkers onvoldoende evalueren, bestaat het risico dat zij blinde vlekken ontwikkelen. Daarom houdt de Inspectie hiervoor aandacht in haar reguliere toezicht op de reclasseringsorganisaties in Nederland.

""
Beeld: ©DJI