QenA

1. Wat is het wietexperiment en wat is doel van het wietexperiment?

Op 1 juli 2020 zijn de Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen, het Besluit Gesloten Coffeeshopketen en de Regeling Gesloten Coffeeshopketen in werking getreden. Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. 
Volgens de regels van het experiment mogen deelnemende telers uitsluitend geregistreerde hennep telen en verwerken tot daarvan afgeleide producten (zoals voorgedraaide joints of spacecake). De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) ziet hierop toe en kijkt of telers zich aan de regels houden.

Meer informatie:
Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) | Rijksoverheid.nl
 

2. Wat is het verschil tussen wiet, cannabis, hennep of hasjiesj?

Hennep of cannabis is de naam van de plant. Wiet, marihuana en hasjiesj zijn verschillende begrippen voor producten die van de plant worden gemaakt. De woorden worden vaak door elkaar gebruikt. In de Opiumwet is sprake van hennep en cannabis.

3. Welke gemeenten zijn aangewezen?

In de deelnemende gemeenten moeten alle coffeeshops meedoen aan het experiment. Het gaat hierbij om:

  • Arnhem
  • Almere
  • Breda
  • Groningen
  • Heerlen
  • Hellevoetsluis
  • Maastricht
  • Nijmegen
  • Tilburg
  • Zaanstad

De Inspectie JenV is niet betrokken (geweest) bij de selectie van deelnemende gemeenten.
Meer informatie:
Deelnemende gemeenten | Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) | Rijksoverheid.nl
 

4. Welke telers zijn aangewezen?

Geïnteresseerde telers mochten via een loting hun interesse kenbaar maken om mee te doen. In totaal mogen maximaal 10 telers meedoen met het experiment. Zij worden aangewezen door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij de selectie kijkt de Rijksoverheid onder meer naar hun vestigingsgemeenten. Aanvragers moeten een BIBOB-onderzoek ondergaan. Dat is een integriteitsonderzoek naar de achtergrond van de aanvrager en het bijbehorende bedrijf. 

Meer informatie:
Proces selectie telers | Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) | Rijksoverheid.nl
 

5. Moeten de aangewezen telers gevestigd zijn in de aangewezen gemeenten?

Nee. De aan het experiment deelnemende telers en de gemeenten met deelnemende coffeeshops zijn verspreid over het land. Een teler hoeft daarbij niet gevestigd te zijn in een deelnemende coffeeshopgemeente. Mits een gemeente wil meewerken aan vestiging van een teler kan deze zich daar vestigen.

6. Aan welke eisen moeten telers voldoen?

De Inspectie JenV houdt toezicht op de geslotenheid van de keten. Voor telers betekent dit dat er geen cannabis mag in- of uitlekken. Telers moeten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de geslotenheid van de keten. Hoe we toezicht houden op de geslotenheid van de keten blijkt onder meer uit het toezichtskader dat momenteel wordt ontwikkeld. Hierin staat een aantal algemene eisen die voor alle telers gelden. Daarnaast moeten telers voldoen aan specifieke eisen (die passen bij de specifieke teeltlocaties) die staan opgenomen in hun aanwijzingsbesluit.

7. Hoe gaat de Inspectie controleren?

Dit doet de Inspectie fysiek en digitaal. Hoe dat op hoofdlijnen gebeurt is op deze site terug te lezen. Momenteel werkt de Inspectie aan de invulling van haar werkwijze.

Meer informatie:
Controle door de Inspectie

8. Met welke partijen werkt de Inspectie JenV samen?

Naast de Inspectie JenV hebben ook de NVWA en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten een toezichthoudende en handhavende rol. Politie en OM zijn verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De bevoegdheden van, en samenwerking tussen de Inspectie JenV, NVWA, de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en politie/OM zijn uitgewerkt in het Toezichts- en handhavingsarrangement EGC. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bestuursrechtelijk wordt opgetreden.

9. Welke sancties staan op het overtreden van de regels?

Wat

Wat is het?

Wat betekent het voor de teler?

Wie legt het op

Waarschuwing

-Schriftelijke mededeling aan overtreder met daarin de overtreding en informatie voor de teler om naleving te bevorderen

Inspectie JenV

Geldboete/Bestuurlijke boete

- bestuursrechtelijke interventie gericht op het bestraffen van de overtreder

-Mag niet gecombineerd worden met strafrechtelijke handhaving door politie en OM

-Hoogte normbedrag bij eerste overtreding: Zwaartecategorie I: 25.000, II: 75.000, III: 150.000

- Bij vervolgovertredingen worden de normbedragen verhoogd

-Hoogte normbedrag kan worden gematigd afhankelijk van de omstandigheden van het geval (ernst overtreding en verwijtbaarheid)

-Er wordt herinspectie uitgevoerd (in beginsel binnen drie maanden). Indien bij een of meer herinspecties herhaalde en/of meerdere overtredingen worden vastgesteld kan dit leiden tot intensivering van het toezicht.

-Meer informatie: Boetebeleid en Handhavingsbeleid

Inspectie JenV

Last onder dwangsom

-Corrigerende maatregel gericht op het beëindigen van de overtreding

-Mag gecombineerd worden met strafrechtelijke handhaving door politie en OM

Bij aanhoudende niet-naleving kan de dwangsom verhoogd worden.

-Er wordt herinspectie uitgevoerd (in beginsel binnen drie maanden). Indien bij een of meer herinspecties herhaalde en/of meerdere overtredingen worden vastgesteld kan dit leiden tot intensivering van het toezicht.

Meer informatie: Handhavingsbeleid

Inspectie JenV

Last onder bestuursdwang

Corrigerende maatregel gericht op het beëindigen van de overtreding

-Mag gecombineerd worden met strafrechtelijke handhaving door politie en OM

-Er wordt herinspectie uitgevoerd (in beginsel binnen drie maanden). Indien bij een of meer herinspecties herhaalde en/of meerdere overtredingen worden vastgesteld kan dit leiden tot intensivering van het toezicht.

Meer informatie: Handhavingsbeleid

Inspectie JenV

Intrekking aanwijzing

Teler mag niet meer meedoen met het experiment

Ministers van JenV en VWS

Meer informatie:
Boetebeleid

10. Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom (LOD) is een corrigerende maatregel gericht op het beëindigen van de overtreding. Als een overtreder zijn fout niet ongedaan maakt binnen bepaalde tijd, moet hij een dwangsom betalen. 
Een LOD mag gecombineerd worden met strafrechtelijke handhaving door politie en Openbaar Ministerie. Bij aanhoudende niet-naleving kan de dwangsom verhoogd worden.
Binnen drie maanden van oplegging van de LOD voert de Inspectie JenV een herinspectie uit. Indien bij een of meer herinspecties herhaalde en/of meerdere overtredingen worden vastgesteld kan dit leiden tot intensivering van het toezicht.

11. Wat is een bestuurlijke boete en hoe hoog zijn boetes?

Een bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijke interventie gericht op het bestraffen van de overtreder. Een bestuurlijke boete mag niet gecombineerd worden met strafrechtelijke handhaving door politie en Openbaar Ministerie. Binnen uiterlijk drie maanden na oplegging van de boete voert de Inspectie JenV een herinspectie uit. Indien bij een of meer herinspecties herhaalde en/of meerdere overtredingen worden vastgesteld kan dit leiden tot intensivering van het toezicht.
De hoogte van de bedragen zijn afhankelijk van de overtreding (zwaartecategorie) en de omstandigheden van het geval. Het hoogte normbedrag bij eerste overtreding is bij respectievelijk zwaartecategorie I, II en III: 25.000, 75.000 en 150.000. Bij vervolgovertredingen worden de normbedragen verhoogd. Het hoogte normbedrag kan worden gematigd afhankelijk van de omstandigheden van het geval (ernst overtreding en verwijtbaarheid).

Meer informatie:

12. Ik heb een boete/straf/waarschuwing gekregen van de Inspectie en ben het hier niet mee eens. Wat kan ik hiertegen doen?

Tegen een handhavingsbesluit zoals een boete of een last onder dwangsom staan rechtsmiddelen open. De teler kan in bezwaar gaan tegen een besluit van de Inspectie JenV. Ook staan er beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State open.

13. Hoe kan ik in contact komen met de Inspectie?

Telers en coffeeshophouders die in contact willen komen met de Inspectie kunnen dit doen via: EGC@inspectie-jenv.nl