Zichtbare resultaten bij tweede Monitor Vreemdelingenketen

De vreemdelingenketen heeft actief geïnvesteerd in verbeteringen. Zo is bijvoorbeeld de informatieoverdracht tussen de ketenpartners die zijn betrokken bij het vertrek van een vreemdeling zichtbaar verbeterd. Dit blijkt uit de tweede Monitor Vreemdelingenketen die werd uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Monitor Vreemdelingenketen

In de nacht van 16 op 17 januari 2013 overlijdt Alexander Dolmatov in het Detentiecentrum Rotterdam als gevolg van suïcide. In reactie op het onderzoeksrapport ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie, zegde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een aantal verbetermaatregelen toe. De Inspectie onderzocht in het voorjaar van 2014 de voortgang van de implementatie van deze maatregelen in de eerste Monitor Vreemdelingenketen. Begin 2015 herhaalde zij haar onderzoek, wat resulteert in deze Tweede Monitor Vreemdelingenketen.

Voortgang verbetermaatregelen Monitor Vreemdelingenketen

De Inspectie concludeert in de tweede Monitor Vreemdelingenketen dat de vreemdelingenketen sinds de eerste Monitor Vreemdelingenketen is doorgegaan met het doorvoeren van verbeteringen. Hierdoor zijn zichtbare resultaten geboekt, zoals de invoering van het Tijdelijk Informatiesysteem Overdracht Vreemdelingen (TISOV). Dankzij de implementatie van dit systeem is de informatieoverdracht tussen de ketenpartners die zijn betrokken bij het vertrek van een vreemdeling verbeterd. Op lokaal niveau ziet de Inspectie dat de medewerkers in de vreemdelingenketen elkaar opzoeken, kennis delen en afspraken maken om de samenwerking verder te verbeteren.

De overdracht van medisch gerelateerde informatie blijft de aandacht vragen

De Inspectie concludeert echter ook dat op een aantal onderwerpen te weinig vooruitgang is geboekt. Dit geldt met name voor de ketenbrede opleidingen en de medische informatieoverdracht. De problematiek rondom de overdracht van medische, maar vooral medisch gerelateerde informatie, in de vreemdelingenketen is nog altijd actueel. Er is nog geen eenduidige lijn die houvast biedt bij de vraag welke informatie wel en niet mag worden gedeeld. Ook ontbreekt het te vaak aan een concreet handelingsperspectief. Om de veiligheid van de vreemdeling, zijn directe omgeving en de medewerkers in de keten te kunnen waarborgen, moeten medewerkers weten hoe zij met de medische en psychische gesteldheid van een vreemdeling rekening kunnen houden.