Werkprogramma 2016 gepubliceerd

De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt toezicht op de taakuitvoering van organisaties binnen het domein van veiligheid en justitie. Dit domein is breed en divers, van de nationale politie tot de Raad voor de Kinderbescherming en van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot het gevangeniswezen. Met haar toezicht wil de Inspectie bijdragen aan het continu verhogen van de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen, het signaleren van risico’s en het aanzetten van organisaties tot verbetering.

Grote uitdagingen

De uitvoeringsorganisaties in het domein van veiligheid en justitie staan voor grote uitdagingen. Ze worden voortdurend geconfronteerd met zowel incidenten als nieuwe ontwikkelingen, zoals de verhoogde instroom van asielzoekers, de terroristische aanslagen en dreigingen, maar ook met de verdergaande juridisering van de samenleving, tegengestelde verwachtingen binnen onze maatschappij en verdergaande internationalisering van criminaliteit. Veel organisaties in het justitiedomein dienen derhalve fors te investeren in hun organisatieontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op het op peil houden en versterken van de kwaliteit van de uitvoering. De Inspectie VenJ richt haar toezicht zo in dat het op de meest efficiënte en effectieve wijze bijdraagt aan die doelstelling en recht doet aan de omstandigheden waaronder de organisaties werken.

Thema's toezicht Inspectie in 2016

Voor de periode 2015-2017 heeft de Inspectie VenJ drie dominante thema’s geformuleerd. Deze thema’s geven richting aan het toezicht door de Inspectie in 2016 en dragen bij aan de onderlinge samenhang van haar activiteiten:

  1. de invloed van bezuinigingen en reorganisaties;
  2. de kwaliteit van de samenwerking in ketens en netwerken;
  3. de kansen en risico’s bij het opslaan en het delen van informatie.