Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2013

De minister van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven werk te maken van een veiliger samenleving ingebed in een sterke rechtsstaat. Daartoe zijn voor de periode 2012-2107 zeven kernthema’s geformuleerd: Versterking prestatie strafrechtketen, Nederland veiliger, Bestendiging en versterking rechtsstaat, Nationale Politie, het slachtoffer centraal, Immigratie en asiel en Kansspelen. De Inspectie voert op vrijwel al deze thema’s onderzoeken uit.

Daarnaast verricht de Inspectie in 2013 andere onderzoeken in het kader van haar wettelijke taak.

Het werkprogramma 2013 is flexibel van opzet. Incidenten en veranderende omstandigheden kunnen leiden tot aanpassing. Daarnaast is het bij de inzet van onderzoeken van belang zo scherp mogelijk aan te sluiten op de laatste ontwikkelingen.